Diensten - 252102-2018

13/06/2018    S111    Europese Dienst voor extern optreden - Diensten - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

China-Peking: Reinigingsdienst voor de Delegatie van de Europese Unie in China

2018/S 111-252102

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Unie — Delegation of the European Union to China
No 15 Dongzhimenwai dajie
Beijing
100600
China
Contactpersoon: Head of Administration
E-mail: DELEGATION-CHINA-TENDERS@eeas.europa.eu
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/delegations/china/

Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/china/area/jobs-funds_en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdienst voor de Delegatie van de Europese Unie in China

Referentienummer: EEAS – 590 – DELCHNP – SER – FWC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van kantoren en dat specifieke schoonmaakdiensten zal moeten verlenen aan de Delegatie van de Europese Unie in China. De geselecteerde contractant moet de reinigingsdiensten verlenen en de uitrusting en het materiaal leveren om de taken uit te voeren. Een raamovereenkomst met een maximale looptijd van 4 jaar wordt ten uitvoer gelegd via jaarlijkse specifieke opdrachten en/of bestelformulieren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 469 898.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Peking, China.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van de diensten / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: gezondheids- en veiligheidsmaatregelen / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: naleving van de milieumaatregelen / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: getrouwheidsprogramma voor het personeel van de inschrijver / Weging: 8.
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 194-397377
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EEAS – 590 – DELCHNP – SER – FWC
Benaming:

Reinigingsdienst voor de Delegatie van de Europese Unie in China

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GSN Property Services Co.,Ltd, kantoor te Beijing
Rm. 202, 2nd floor, Shang Bldg., 20 Xinyuanli West
Beijing
China
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 898.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 898.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrunewald
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018