Werken - 252107-2018

13/06/2018    S111    Europees Parlement - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — perceel 55 (perceel inzake afbouwwerken).

2018/S 111-252107

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Parlement, Direction générale des infrastructures et de la logistique
Plateau du Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Luxembourg
L-2929
Luxemburg
Contactpersoon: À l'attention de M. le chef d'unité
Telefoon: +352 430024527
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — perceel 55 (perceel inzake afbouwwerken).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project voor het uitbreiden en moderniseren van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg behelst de uitbreiding van een administratief gebouw van ongeveer 190 000 m2 en de renovatie van een bestaand administratief gebouw van 65 000 m2, onder voorbehoud van een beslissing die later zal worden genomen. Dit administratief complex moet onderdak bieden aan alle diensten van het Europees Parlement in Luxemburg.

Onderhavige opdracht heeft betrekking op het volgende perceel:

— perceel 55 „Verwijderbare wanden — deuren”.

Het perceel is ondeelbaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 395 641.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112300
45421152
45421131
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 55 — Verwijderbare wanden — deuren.

T1 Systeem van verwijderbare wanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 215-391081
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 55
Benaming:

Project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — perceel 55 (perceel inzake afbouwwerken).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Beddeleem SA
Venecoweg 14A
Nazareth
9810
België
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 557 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 395 641.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 10 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Europese Ombudsman
1 avenue du président Robert Schuman, BP 403
Strasbourg Cedex
67001
Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018