Werken - 252126-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Plymouth: Bouwwerkzaamheden

2018/S 111-252126

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Plymouth City Council
Ballard House, West Hoe Road
Plymouth
PL1 3BJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Gareth Simmons
E-mail: procurement@plymouth.gov.uk
NUTS-code: UKK41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plymouth.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Box: Exhibition Fit Out Contractor

Referentienummer: PLA/18011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Plymouth City Council is inviting tenders for the Main Exhibition Contractor (MEC) for The Box.

‘The Box,’ (formally the Plymouth History Centre) will be a new visitor destination in the heart of Plymouth City Centre, creating an exciting new platform to share Plymouth’s rich and diverse collections with the world.

Funded by Plymouth City Council, (PCC,) The Heritage Lottery Fund (HLF) the Arts Council England (ACE) other trusts, the project is currently undertaking the substantial refurbishment and extension of Plymouth’s Grade II listed Museum and Library. Once completed, the new building, infrastructure and visitor experience will bring together five collections from 12 sites and three organisations into a bespoke building, to engage people in a seamless and immersive blend of technology and tradition".

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 900 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
32321200
39100000
42513210
44000000
48000000
71540000
79822500
92521100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The scope of this procurement is as follows:

1) Exhibition Fit out — setworks.

2) Electrical (inc. lighting).

3) Showcases (inc. lighting).

4) Object Fittings and Mounts.

5) Graphics and Artwork.

6) Audio visual hard and software.

7) Media content development.

8) Special nominated package.

9) Models Replicas and Reconstructions.

10) Manual and tactile interactives.

11) Furniture supply.

12) Management of the works.

13) Ongoing support.

The Council will be following the Restricted Procedure.

Suppliers interested in this opportunity should visit www.supplyingthesoutwest.org.uk to register their interest and download the tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/10/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Selection Criteria will be a combination of pass/fail and scored questions.

Suppliers who are awarded a fail on any pass/fail questions will be disqualified from the procurement process.

Suppliers will have to meet a minimum threshold of available marks on scored questions to be deemed suitable to deliver this contract.

The highest scoring 5 suppliers who pass all pass/fail questions and meet the minimum threshold of available marks will be invited to tender.

Further details are contained within the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Whilst the anticipated contract duration is detailed above, the actual contract duration will be until the scope of the contract has been delivered.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 27/07/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Plymouth City Council
Ballard House, West Hoe Road
Plymouth
PL1 3BJ
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.plymouth.gov.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018