Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 252222-2022

13/05/2022    S93

België-Brussel: Technische bijstand en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de organisatie van het Europees Jongerenevenement 2023

2022/S 093-252222

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/264

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
Contactpersoon: Guillaume Frison
E-mail: eye@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10992
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de organisatie van het Europees Jongerenevenement 2023

Referentienummer: COMM/AWD/2022/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Jongerenevenement (EYE) is een tweejaarlijks evenement dat in het Europees Parlement in Straatsburg en online duizenden jongeren uit de hele Europese Unie en daarbuiten bijeenbrengt om hun ideeën over de toekomst van Europa vorm te geven en te delen. Het is een unieke gelegenheid voor 16- tot 30-jarigen om persoonlijk en online te communiceren, elkaar te inspireren en van gedachten te wisselen met deskundigen, activisten, beïnvloeders en besluitvormers, in het hart van de Europese democratie.

Vervolgens worden de ideeën, zorgen en verwachtingen van jongeren gepresenteerd in een verslag dat aan alle leden van het Europees Parlement wordt toegezonden. Sommige deelnemers zullen ook de meest impactvolle ideeën verder kunnen ontwikkelen en deze tijdens jeugdzittingen rechtstreeks aan de leden van de parlementaire commissies kunnen presenteren.

Het EYE is in 2014, 2016, 2018 en 2021 door het Europees Parlement georganiseerd. De volgende uitgave is gepland voor juni 2023.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De contractant wordt gevraagd het Europees Parlement bij te staan bij de planning, organisatie en tenuitvoerlegging van alle logistieke en organisatorische aspecten van het evenement, de verstrekking van alle noodzakelijke knowhow, diensten, logistiek, materiaal, uitrusting enz., in samenwerking met het EYE-projectteam, de interne diensten van het Europees Parlement en de externe partners (zie bijlage I, technische specificaties).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet zijn ingeschreven in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— een minimale jaaromzet van 1 600 000 EUR voor minstens twee van de laatste drie boekjaren (2019, 2020 en 2021);

— een snelle liquiditeitsratio van meer dan 1,0;

— een minimumniveau van verzekering tegen beroepsrisico's, vastgesteld met inachtneming van het bedrag van de opdracht en de door de inschrijver gemaakte risicoanalyse.

(Zie sectie 15.2 van de aanbestedingsstukken)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— minstens vijf jaar ervaring met evenementenbeheer;

— een team van minstens zeven deskundigen op het gebied van evenementenbeheer in het algemeen en op de in bijlage I van de technische specificaties aangegeven gebieden - van wie ten minste de projectcoördinator tien jaar aantoonbare ervaring moet hebben op het gebied waarop de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft; de coördinatoren van de werkpakketten moeten ten minste zeven jaar aantoonbare ervaring hebben op het gebied waarop het werkpakket betrekking heeft; de overige leden van het team moeten ten minste vijf jaar ervaring hebben;

— een deskundige op het gebied van ISO 20121-norm en duurzaamheid met ten minste drie jaar aantoonbare ervaring in de organisatie van duurzame evenementen. Ten minste één van deze evenementen moet georganiseerd zijn volgens de eisen van de ISO 20121-norm;

— in de afgelopen drie jaar ten minste één evenement hebben georganiseerd met minimaal 1 000 deelnemers uit ten minste vijf verschillende landen;

— in de afgelopen drie jaar ten minste één evenement met en/of voor jongeren hebben georganiseerd.

(zie sectie 15.3 van de aanbestedingsstukken)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Brussel, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, worden verzocht zich uiterlijk twee werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (eye@europarl.europa.eu) aan te melden bij de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van deze aanbestedingsprocedure. Slechts twee vertegenwoordigers mogen aanwezig zijn. Inschrijvers die zich niet aanmelden, wordt de toegang tot de opening automatisch ontzegd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Om de twee jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Neem contact op met de instantie die verantwoordelijk is voor beroepen voor informatie over de termijn(en) voor het instellen van een beroep (http://curia.europa.eu).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2022