TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252324-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Bad Kissingen: Afreien van vloeren

2018/S 111-252324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landratsamt Bad Kissingen
Obere Marktstr. 6
Bad Kissingen
97688
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
Telefoon: +49 971 / 801-0
E-mail: vergabe@kg.de
Fax: +49 971 / 801-3333
NUTS-code: DE265

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Musikakademie Hammelburg e. V.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: musikalische Bildung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Estricharbeiten, Gußasphaltarbeiten

Referentienummer: 1604-25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262321
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Estrich- und Gußasphaltarbeiten in einem denkmalgeschützen Gebäude

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 900.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Estricharbeiten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE265
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hammelburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estricharbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gussasphalt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE265
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hammelburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gußasphaltarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1604-025
Perceel nr.: 1
Benaming:

Estricharbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Okatar Estrichbau GmbH
In der Pfingstweide 11
Merzig
66663
Duitsland
NUTS-code: DEC02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 283.03 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 894.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1604-025
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gussasphalt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rüttger Fussbodenbau GmbH
Bahnhofstr. 45
Iphofen
97346
Duitsland
NUTS-code: DE268
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 364.78 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 005.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531277
Fax: +49 981531837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landratsamt Bad Kissingen
Obere Marktstr. 6
Bad Kissingen
97688
Duitsland
Telefoon: +49 971 / 801-0
Fax: +49 971 / 801-3333
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018