Werken - 252361-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Hanau: Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

2018/S 111-252361

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Klinikum Hanau GmbH
Leimenstraße 20
Hanau
63450
Duitsland
Contactpersoon: Geschäftsbereich 4 - Technik & IT
Telefoon: +49 6181296-3433
E-mail: martin_strittmatter@klinikum-hanau.de
Fax: +49 6181296-3420
NUTS-code: DE719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klinikum-hanau.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanitärinstallation

Referentienummer: KHU_H6C-H11C_410_SAN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45332000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Sanitärinstallation:

— Abwasserleitungen aus muffenlosem Gussrohr: ca. 500 m.

— Abwasserleitungen aus PP-Rohr: ca. 700 m.

— Trinkwasserversorgungsleitungen aus Edelstahl: ca. 4200 m.

— Sanitäre Einrichtungsgegenstände: ca. 270 Stück.

— Pflegekombinationen mit Zubehör: 26 Stück.

— Wandhydranten: 6 Stück.

— Brandschutz-Rohrdurchführungen: ca. 800 Stück.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 558 237.88 EUR / Hoogste offerte: 1 595 769.41 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332200
45332300
45332400
45343000
45343220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE719
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinikum Hanau GmbH

Leimenstraße 20

63450 Hanau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sanitärinstallation:

— Abwasserleitungen aus muffenlosem Gussrohr: ca. 500 m.

— Abwasserleitungen aus PP-Rohr: ca. 700 m.

— Trinkwasserversorgungsleitungen aus Edelstahl: ca. 4200 m.

— Sanitäre Einrichtungsgegenstände: ca. 270 Stück.

— Pflegekombinationen mit Zubehör: 26 Stück.

— Wandhydranten: 6 Stück.

— Brandschutz-Rohrdurchführungen: ca. 800 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Angaben zur derzeit geplanten Ausführung (Änderungen vorbehalten):

1) Bauabschnitt 6.OG + 7. OG

Baubeginn: ca. Mai 2018.

Ende: ca. Januar 2019.

2) Bauabschnitt 8.OG + 9.OG

Baubeginn: ca. Februar 2019.

Ende: ca. Oktober 2019.

3) Bauabschnitt 10.OG + 11. OG

Baubeginn: ca. November 2019.

Ende: ca. August 2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 015-030084
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KHU_H6C-H11C_410_SAN
Benaming:

Sanitärinstallation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schultheis GmbH
DE811790934
Marie-Curie-Str. 12
Fulda Lehnerz
36039
Duitsland
Telefoon: +49 661934600
E-mail: info@schultheis-fulda.de
Fax: +49 6619346020
NUTS-code: DE732

Internetadres: www.schultheis-fulda.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 558 237.88 EUR / Hoogste offerte: 1 595 769.41 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018