TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 252392-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Bouwwerkzaamheden

2018/S 111-252392

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 088-196699)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Mgr. Jitka Bučková
Telefoon: +420 495817512
E-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce II

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektů pevnosti Dobrošov: návštěvnického centra S0 01, novostavba dřevěného dělnického domku S0 02 a venkovní objekty - S0 03 venkovní kanalizace, S0 04 venkovní vodovod, S0 05 komunikace a zpevněné plochy, S0 07 venkovní osvětlení, S0 08 sadové úpravy, S0 09 venkovní retenční nádrž, S0 10 venkovní požární nádrž. Dále se jedná o stavební úpravy a sanační práce na pevnostních objektech S0 101 Zelený, S0 102 Můstek, S0 103 Jeřáb včetně podzemí, S0 104 Polsko, S0 105 Podzemí mezi Můstkem a Zeleným, elektro pevnostních objektů, restaurátorské práce.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 088-196699

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 13/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání obálek
In plaats van:
Datum: 13/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: