TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252519-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Gif-sur-Yvette: Mainframecomputer

2018/S 111-252519

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CEA/Saclay
CEA/Paris-Saclay - Service Commercial bâtiment 530
Gif-sur-Yvette
91191
Frankrijk
Contactpersoon: Christine Le Calvé
Telefoon: +33 169084031
E-mail: christine.le-calve@cea.fr
Fax: +33 169088772
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cea.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de serveurs de développement pour l'intelligence artificielle

Referentienummer: 18B1202-CLC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, installation, mise en service et garantie d'un ensemble de serveurs de développement de calcul intensif équipés de processeurs CPU et majoritairement de GPU avec sa configuration de stockage associé pour le compte du Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies (Institut List) au sein de la Direction de la recherche technologie du CEA/Paris-Saclay.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'ensemble des serveurs de développement de calcul intensif et sa configuration de stockage (Cluster) comprendra:

A- 1 nœud maître

B- 10 nœuds de calcul CPU

C- "n" nœuds de calcul GPU avec un total d'environ 400 000 cœurs CUDA

D- stockage: une baie de stockage d'une capacité de 500 To utile, extensible au moins à 1 Po utile

E- sauvegarde

F- réseaux:

— réseau d'administration a minima 1Gb/s base-T reliant tous les composants du cluster,

— réseau de calcul a minima infiniband FDR 56Gb/s reliant tous les composants du cluster,

— réseau des utilisateurs de 10Gb/s reliant tous les composants du cluster.

G- une console d'administration.

Tous les nœuds de calcul ci-dessus seront interconnectés via l'infiniband FDR 56Gb/s au nœud maître et à la baie de stockage.

Tous les nœuds disposeront d'une alimentation redondante et d'une interface IPMI, et d'une carte réseau Gigabit Ethernet.

Tous les matériels devront être conformes à la réglementation européenne en vigueur.

Garantie de l'ensemble des serveurs et des logiciels: 3 ans.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/09/2018
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Option no1: fourniture, livraison et installation d'un nœud de calcul GPU supplémentaire avec 4 cartes GPU P100 avec NVLINK, avec une garantie de 3 ans.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018