Leveringen - 252550-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brugge: Vers gevogelte

2018/S 111-252550

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ruddersstove
0207.832.792_22753
Oude Oostendsesteenweg 93B
Brugge
8000
België
Contactpersoon: Inge De Smet
Telefoon: +32 50327314
E-mail: inge.desmet@mintus.be
Fax: +32 50327333
NUTS-code: BE251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.maaltijdzorgplatform.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310462

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310462
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Ruddersstove
Oude Oostendsesteenweg 93B
Brugge
8000
België
Contactpersoon: Gunther Vanoverschelde
Telefoon: +32 50327242
E-mail: gunther.vanoverschelde@ruddersstove.be
NUTS-code: BE251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.maaltijdzorgplatform.be/

Adres van het kopersprofiel: http://www.ocmw-brugge.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OCMW+Brugge-2018%2F016-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wild en gevogelte 2019

Referentienummer: OCMW Brugge-2018/016-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aankoop van wild en gevogelte voor onze centrale keuken Ruddersstove in het jaar 2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brugge.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aankoop van wild en gevogelte voor onze centrale keuken Ruddersstove in het jaar 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbanken van Brugge
Brugge
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbanken van Brugge
Brugge
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbanken van Brugge
Brugge
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018