Leveringen - 252575-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Viry-Châtillon: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 111-252575

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Viry-Châtillon
21910687900014
Hôtel de Ville, place de la République
Viry-Châtillon
91178
Frankrijk
Telefoon: +33 169126212
E-mail: bp.smp@viry-chatillon.fr
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.viry-chatillon.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marchespublics-idf-centre.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marchespublics-idf-centre.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Commune de Viry-Châtillon: service commande publique
Hôtel de Ville, place de la République
Viry-Châtillon
91178
Frankrijk
Telefoon: +33 169126122
E-mail: s.monneret@viry-chatillon.fr
Fax: +33 169126494
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marchespublics-idf-centre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marchespublics-idf-centre.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marchespublics-idf-centre.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Commune de Viry-Châtillon: service commande publique
Hôtel de Ville, place de la République
Viry-Châtillon
91178
Frankrijk
Telefoon: +33 169126122
E-mail: s.monneret@viry-chatillon.fr
Fax: +33 169126494
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marchespublics-idf-centre.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures et outillages divers pour les ateliers du centre technique municipal de Viry-Châtillon

Referentienummer: Stb1318
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. La présente consultation est une consultation initiale. Les prestations sont traitées à prix unitaires. Accords-cadres à bons de commande mono-attributaires, passés par un acheteur public avec un minimum et maximum de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'électricité et outillage associé

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de menuiserie et outillage associé

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de maçonnerie et outillage associé

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de plomberie et outillage associé

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de peinture et outillage associé

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44812400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de serrurerie et outillage associé

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 1 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 50 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de quincaillerie et outillage associé

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Viry-Châtillon, 91170 Viry-Châtillon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montant minimum annuel en EUR (HT): 2 000,00, montant maximum annuel en EUR (HT): 100 000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé à compter du 1.1.2019 ou de leur date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an, correspondant à une année civile, soit: du 1.1.2020 au 31.12.2020 inclus, du 1.1.2021 au 31.12.2021 inclus, du 1.1.2022 au 31.12.2022 inclus.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— formulaire DC1, lettre de candidature — Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— indications concernant le chiffre d'affaires annuel spécifique aux prestations objet de l'accord-cadre sur 3 ans.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant: registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Conditions environnementales conformément à l'article 6 du décret relatif aux marchés publics, le titulaire doit obligatoirement respecter les éléments à caractère environnemental définis dans les pièces techniques. En application de l'article 38-i de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 7 du CCAG, les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental. Les performances en matière de protection de l'environnement sont définies dans le mémoire technique du candidat.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marchespublics-idf-centre.fr — Ordre de grandeur total estimé du marché: 2 600 000 EUR HT correspondant au cumul de tous les lots (à compter du 1.1.2019 ou de sa date de notification si elle est postérieure jusqu'au 31.12.2019 inclus et périodes de reconductions éventuelles). Il n'est pas exigé de variante de la part du pouvoir adjudicateur et les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées. La date d'ouverture des offres n'est que prévisionnelle.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Un recours pour excès de pouvoir et/ou un recours indemnitaire peuvent être formés à l'encontre des décisions faisant grief, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification (recours pour excès de pouvoir) ou dans les 2 mois de la date de la réponse apportée par le pouvoir adjudicateur à la demande préalable d'indemnisation (recours indemnitaire). À titre accessoire à un recours au fond, un référé suspension peut être formé, dans les conditions définies à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, cette consultation peut également faire l'objet:

1) d'un référé précontractuel, avant la conclusion du contrat, dans les conditions définies par les articles L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants du code de justice administrative;

2) d'un référé contractuel, au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat, dans les conditions définies par les articles L. 551-13 et suivants, R. 551-7 et suivants du code de justice administrative. Enfin, en application de l'arrêt du 4.4.2014 «Département de Tarn-et-Garonne» de la haute assemblée, un recours en contestation de la validité du contrat est ouvert à tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ou à tout autre tiers.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018