TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252615-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tiel: Strooizout

2018/S 111-252615

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Rivierenland
161676310
J.S. de Jongplein 2
Tiel
4001 WG
Nederland
Contactpersoon: Ilse Visée
Telefoon: +31 344638575
E-mail: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiorivierenland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6cc360e164a7fc086fce0dfdc9fc19bb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Tenderned
Den Haag
Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6cc360e164a7fc086fce0dfdc9fc19bb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Tenderned
Den Haag
Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wegenzout

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren van wegenzout conform de richtlijnen opgenomen in het programma van eisen bijlage E.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beesd, Culemborg, Gameren, Heerewaarden, Heukelum, Kesteren, Tiel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage F "Gegevens gemeenten".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Internet bestel module / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Uiterlijk 6 maanden voor afloop van de contractduur kan opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst, tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal 2 keer gebruik worden gemaakt. In geval van maximale verlenging eindigt de overeenkomst uiterlijk per 31.10.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdrachtgevers zijn voornemens een raamovereenkomst te sluiten voor het leveren van wegenzout.

De opdracht wordt vastgelegd in een, door de opdrachtnemer en opdrachtgever te ondertekenen, schriftelijke overeenkomst. De looptijd is 2 jaar, ingaande 01.11.2018 en van rechtswege eindigend op 31.10.2020.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen schending verplichtingen op basis van milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

— Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen vervalsing van de mededinging,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid bij de voorbereiding,

— Prestaties uit het verleden,

— Geen valse verklaringen,

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Nederland
E-mail: info@jure.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Nederland
E-mail: info@jure.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Nederland
E-mail: info@jure.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018