Leveringen - 252661-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montbéliard: Beschermende uitrusting

2018/S 111-252661

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cté d'agglo. du Pays de Montbéliard
8 avenue des Alliés – BP 98407
Montbéliard Cedex
25208
Frankrijk
Contactpersoon: Service commande publique
Telefoon: +33 381318904
E-mail: camille.pepiot@agglo-montbeliard.fr
NUTS-code: FRC21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-montbeliard.fr

Adres van het kopersprofiel: http://pma.marcoweb.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://pma.marcoweb.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://pma.marcoweb.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, marquage et livraison d'équipements de protection individuelle et vêtements de travail

Referentienummer: 18012COLL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne la fourniture, le marquage et la livraison d'équipements de protection individuelle et vêtements de travail au logo de pays de Montbéliard Agglomération.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection des pieds

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protection des pieds.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 108 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 9 000 EUR HT – 27 000 EUR HT.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection des mains

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protection des mains.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 7 500 EUR HT – 22 500 EUR HT.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection de la tête

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444200
18143000
33735100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protection de la tête.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 1 000 EUR HT – 3 500 EUR HT.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection du corps

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18110000
18221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protection du corps.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 12 000 EUR HT – 55 000 EUR HT.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipements divers

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113440
39525300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipements divers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 3 000 EUR HT – 12 000 EUR HT.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hygiène cutanée

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711540
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hygiène cutanée.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.

Il peut être reconduit par période successive de 1 an au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de reconduction. La durée maximale de reconduction sera de 3 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les montants annuels minimum et maximum sont: 400 EUR HT – 1 600 EUR HT.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME), joint dans le Dossier de consultation des entreprises (DCE).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tel que mentionné dans le règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tel que mentionné dans le règlement de la consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: articles 109 à 132 du décret no2016-360 du 25.3.2016. Modalités de règlement de compte: système informatique marco. Délai global de paiement: 30 jours. Modalités de financement: crédits propres. Prix ajustables à la date de reconduction de l'accord-cadre. Clause de sauvegarde. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement. Toutefois en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les délais d'exécution des commandes passées durant la période de validité de l'accord cadre sont laissés à l'initiative des candidats qui doivent remplir la partie du bordereau des prix propre à chaque lot prévue à cet effet. Ces délais ne doivent pas dépasser la durée maximale de livraison fixée dans le détail quantitatif estimatif propre à chaque lot.

Pour les lots 1 à 4, afin de permettre l'analyse des offres, les candidats doivent obligatoirement fournir les échantillons mentionnés à l'article 5 du CCTP, dans un pli séparé de leur offre, et devront les faire livrer, dans le délai imparti de remise des offres, à l'adresse suivante: Pays de Montbéliard Agglomération – site de la Charmotte – magasin Central (1er étage) – rue de la Charmotte – 25420 Voujeaucourt. Ils porteront la mention suivante: «Echantillons relatifs à l'accord-cadre de Fourniture, marquage et livraison d'équipements de protection individuelle et vêtements de travail – lot nº ... - ne pas ouvrir». Les échantillons reçus hors délai ne seront pas analysés. Des essais en salle/essayage, ou en situation réelle pour une article de gants, seront effectués et feront partie de la notation du critère «valeur technique». Sur simple demande du candidat, les échantillons pourront être rémunérés à prix préférentiel ou récupérés par le candidat dans un délai de 1 mois suivant la notification de la décision d'attribution par le pouvoir adjudicateur.

Le système de notation est décrit à l'article 7.2 du règlement de la consultation.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus: Service Commande Publique, courriel: dce.demat@agglo-montbeliard.fr, profil acheteur: http://pma.marcoweb.fr Conditions de remise des offres ou des candidatures: -soit les offres sont transmises sur format papier, sous pli cacheté portant impérativement l'indication «Offre pour: Fourniture, marquage et livraison d'équipements de protection individuelle et vêtements de travail – lot(S) nº… – ne pas ouvrir». Les plis doivent être envoyés à l'adresse suivante: Service Commande Publique, 8 avenue des Alliés – BP 98407 - 25208 Montbéliard Cedex. En cas de remise en main propre, le dépôt doit se faire impérativement du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00. -soit les offres seront remises sous forme dématérialisée à l'adresse suivante:http://pma.marcoweb.fr Renseignements d'ordre technique: Emmanuelle Bastianon / tél.: +33 381361358 / mail: emmanuelle.bastianon@agglo-montbeliard.fr ou Lucille Muller / tél.: +33 381362701 / mail: lucille.muller@agglo-montbeliard.fr Unité monétaire utilisée: euro.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon Cedex
25044
Frankrijk
Telefoon: +33 381826000
E-mail: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Fax: +33 381326001
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Pays de Montbéliard Agglomération
Service commande publique 8 avenue des Alliés – BP 98407
Montbéliard Cedex
25208
Frankrijk
Telefoon: +33 381318904
E-mail: camille.pepiot@agglo-montbeliard.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018