Diensten - 252669-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Programma's voor buitenlandse hulp - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Libanon-Beiroet: ENI - Technische bijstand aan het plaatselijke dialoogplatform en capaciteitsopbouw voor de Unie van gemeenten

2020/S 105-252669

Locatie: Gouvernementen van de Bekaa-vallei, Baalbeck-Hermel, Bekaa, Nabatiyeh en Zuid-Libanon

Referentie van de bekendmaking: EuropeAid/140556/IH/SER/MULTI

Rectificatie nr. 1 van de aankondiging van opdracht

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 27.4.2020, 2020/S 082-192549)

23) Uiterste datum voor indiening van de aanvragen

De aandacht van de gegadigde wordt gevestigd op het feit dat er drie verschillende systemen bestaan voor het verzenden van aanvragen: het eerste per post of particuliere postdienst, het tweede via persoonlijke afgifte en het derde via een e-mail naar het functionele e-mailadres van de aanbestedende dienst: proc@esfd.cdr.gov.lb

In het eerste geval moet de aanvraag worden verzonden vóór de uiterste termijn voor indiening, zoals blijkt uit het poststempel of het bewijs van afgifte (1); in het tweede geval moet het ontvangstbewijs dat bij de afgifte van de aanvraag wordt afgegeven, als bewijs dienen; in het derde geval moet de e-mail met de aanvraag worden verzonden vóór de uiterste datum voor indiening, waarbij de geregistreerde datum en aankomst van de e-mail de datum en tijd zijn die worden weergegeven in de functionele e-mail. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gegadigde om de aanvraag naar het juiste e-mailadres en vóór de uiterste termijn te versturen. 5.6.2020 om 16.30 plaatselijke tijd in Beiroet

Aanvragen die na deze uiterste datum naar de aanbestedende dienst worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

De aanbestedende dienst kan, om redenen van administratieve doelmatigheid, aanvragen afwijzen die, hoewel ze tijdig bij de postdienst werden ingediend, om redenen die buiten de controle van de aanbestedende dienst liggen, na de effectieve datum van goedkeuring van het verslag van de selectielijst zijn ontvangen, indien de aanvaarding van tijdig ingediende maar te laat ontvangen aanvragen de evaluatieprocedure aanzienlijk zou vertragen of de reeds genomen en ter kennis gebrachte besluiten in gevaar zou brengen.

25) Wijze van indieningAanvragen moeten in het Engels worden ingediend, uitsluitend bij de kantoren van het ESFD in een verzegelde enveloppe:

• ofwel per post of per koeriersdienst, in welk geval het poststempel of de datum van het bewijs van afgifte geldt als bewijs, bij:

Procurement Unit, Mr Oussama Bondak — Senior Procurement Officer, Economic and Social Fund for Development-ESFD, Beirut Souks, Weygand Street, Bloc M, third floor, PO Box 11-1633, Beirut, LIBANON; tel. 01986201/2/3/4/5, fax: 01986206;

• ofwel door persoonlijke afgifte door de gegadigde of door een gemachtigde rechtstreeks bij de aanbestedende dienst in ruil voor een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs, in welk geval deze ontvangstbevestiging geldt als bewijs, bij:

Procurement Unit, Mr Oussama Bondak — Senior Procurement Officer, Economic and Social Fund for Development-ESFD, Beirut Souks, Weygand Street, Bloc M, third floor, P.O. Box 11-1633, Beirut, LIBANON, tel. 01986201/2/3/4/5; fax: 01986206. Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 8.00-16.30 en vrijdag: 8.00-16.00,

• ofwel per e-mail in PDF- en/of .ZIP-formaat van maximaal 8MB naar het volgende adres: proc@esfd.cdr.gov.lb.

De aanvraag moet worden ingediend via een officieel e-mailadres van de gegadigde.

De titel van de opdracht en de referentie van de bekendmaking (zie punt 1 hierboven) moeten duidelijk worden vermeld op de enveloppe met de aanvraag en men dient deze altijd aan te geven in alle daaropvolgende correspondentie met de aanbestedende dienst.

Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Door een aanvraag in te dienen, stemmen de gegadigden ermee in dat zij via e-mail op de hoogte worden gesteld van het resultaat van de procedure. Dit bericht wordt als ontvangen beschouwd op de datum van verzending ervan door de aanbestedende dienst naar het e-mailadres dat in de aanvraag is opgegeven.

(1) Aanbevolen wordt om aangetekend te versturen voor het geval het poststempel niet leesbaar zou zijn.

Raad voor Ontwikkeling en Wederopbouw - CDR / Economisch en Sociaal Fonds voor Ontwikkeling - ESFD, Beiroet, Libanon