Diensten - 252670-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Programma's voor buitenlandse hulp - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

België-Brussel: “Mechanisme voor extern toezicht en evaluatie voor het Regionaal Trustfonds van de EU in reactie op de Syrische crisis” – Fase II

2020/S 105-252670

Locatie: Libanon, Jordanië, Turkije, Irak (met mogelijke toekomstige interventies in Egypte en in Syrië)

Aankondiging van dienstenovereenkomst


1.Referentie van de bekendmaking
EuropeAid/140540/DH/SER/MULTI
2.Procedure
Niet-openbaar
3.Titel van het programma
“Mechanisme voor extern toezicht en evaluatie voor het Regionaal Trustfonds van de EU in reactie op de Syrische crisis” – Fase II
4.Financiering
Het Regionaal Trustfonds van de EU in reactie op de Syrische crisis.
5.Aanbestedende dienst

Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, Brüssel, België

Verduidelijkingen kunnen worden aangevraagd bij de aanbestedende dienst op het volgende e-mailadres: NEAR-R4-140540-COMMUNICATION@ec.europa.eu uiterlijk 21 dagen vóór de in punt 23 hieronder vermelde uiterste datum voor de indiening van aanvragen.

Verduidelijkingen worden uiterlijk vijf dagen voor het verstrijken van de termijn op de website van DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling bekendgemaakt.


Omschrijving van de opdracht

6.Aard van de opdracht
Op basis van vergoeding
7.Beschrijving van de opdracht
De technische diensten voor toezicht en evaluatie die in het kader van de huidige multisectorale actie zullen worden ingezet, hebben tot doel te blijven beoordelen in hoeverre de strategische doelstellingen van de EUTF worden verwezenlijkt. De opdracht bouwt voort op het bestaande systeem voor toezicht en evaluatie dat in december 2016 door het trustfonds is opgezet en dient ter aanvulling van de reguliere toezichthoudende en evaluatie-activiteiten die door het operationele EUTF-team in de hoofdzetel worden uitgevoerd, alsook van de interne bewaking door lokale EUTF-functionarissen, op nationaal niveau.
De opdracht omvat in het bijzonder:
I. Empirisch onderbouwde kennis verstrekken over de vooruitgang die door het EU-trustfonds in reactie op de Syrische crisis (EUTF Syrië) gefinancierde projecten is geboekt, en het verstrekken van informatie over het beheer ervan door middel van regelmatig en ad hoc resultaatgericht toezicht (ROM).
II. De doeltreffendheid van de EUTF-acties meten door middel van gecentraliseerde gegevensverzameling en analyse op basis van driemaandelijkse, uitgesplitste rapportering van de resultaten.
III. De duurzaamheid, efficiëntie en doeltreffendheid van de door de EUTF gefinancierde programma‘s op thematisch en geografisch niveau evalueren en de mogelijke vooruitzichten voor het effect ervan te beoordelen door middel van evaluaties van de portefeuille.
8.Aantal percelen en titels
Slechts één perceel.
9.Maximumbegroting
3 600 000 EUR
10.Mogelijkheid tot additionele dienstverlening
De aanbestedende dienst kan naar eigen goeddunken de looptijd van de dienstenovereenkomst verlengen en/of de omvang van de dienstenovereenkomst uitbreiden afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen, tot het geraamde bedrag van ongeveer 3 600 000 EUR. Eventuele verlenging van de opdracht is afhankelijk van de bevredigende uitvoering door de contractant.


Deelnamevoorwaarden

11.Geschiktheid
Deelname staat open voor alle natuurlijke personen die onderdaan zijn en alle rechtspersonen (die ofwel individueel deelnemen ofwel in een combinatie - consortium - van inschrijvers) die effectief gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een begunstigd land of gebied als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 236/2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie voor extern optreden (CIR (gemeenschappelijke uitvoeringsverordening)) voor het toepasselijke instrument in het kader waarvan de opdracht wordt gefinancierd (zie ook punt 29 hieronder). Deelname staat eveneens open voor internationale organisaties.
Voor gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk: gelieve op te merken dat na de inwerkingtreding van de terugtrekkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk(*) op 1.2.2020, en met name de artikelen 127(6), 137 en 138, de verwijzingen naar natuurlijke of rechtspersonen die in een lidstaat van de Europese Unie woonachtig of gevestigd zijn, en naar goederen die afkomstig zijn uit een in aanmerking komend land, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 236/2014(**) en bijlage IV bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst(***), moeten worden opgevat als natuurlijke of rechtspersonen die in het Verenigd Koninkrijk woonachtig of gevestigd zijn, en goederen van het Verenigd Koninkrijk(****). Deze personen en goederen komen derhalve in aanmerking voor deze oproep.
(*) Overeenkomst betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
(**) Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern optreden.
(***) Bijlage IV bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, zoals herzien bij Besluit 1/2014 van de ACS-EU-Raad van ministers (PB L196/40 van 3.7.2014)
(****) Met inbegrip van de overzeese landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met het Verenigd Koninkrijk, zoals vastgelegd in het vierde deel en bijlage II van het VWEU
12.Kandidatuur
Alle geschikte natuurlijke personen en rechtspersonen (zie punt 11 hierboven) of combinaties van dergelijke personen (consortia) mogen een deelnemingsaanvraag indienen.
Een consortium kan een permanente, wettelijk opgerichte combinatie zijn of een combinatie die informeel werd opgericht voor een specifieke aanbestedingsprocedure. Alle leden van een consortium (d.w.z. de leider en alle andere leden) zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk jegens de aanbestedende dienst.
De deelname van een niet-geschikte natuurlijke persoon of rechtspersoon (zie punt 11) zal resulteren in de automatische uitsluiting van die persoon. In het bijzonder indien die niet-geschikte persoon tot een consortium behoort, zal het hele consortium worden uitgesloten.
13.Aantal aanvragen
Natuurlijke personen of rechtspersonen mogen slechts één aanvraag indienen, ongeacht de vorm van deelname (als individuele rechtspersoon of als leider of lid van een consortium dat een aanvraag indient). Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon meer dan één aanvraag indient, zullen alle aanvragen waaraan die persoon heeft deelgenomen, worden uitgesloten.
14.Verbod op het aangaan van verbintenissen tussen geselecteerde gegadigden
Alle inschrijvingen afkomstig van inschrijvers bestaande uit bedrijven die niet zijn vermeld op de geselecteerde aanvraagformulieren worden uitgesloten van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure tenzij voorafgaande goedkeuring van de aanbestedende dienst is verkregen (zie de Praktische gids – PRAG - 2.6.3).
Geselecteerde gegadigden mogen geen verbintenissen met elkaar aangaan, noch onderhavige opdracht aan elkaar in onderaanbesteding geven.
15.Uitsluitingsgronden
Als onderdeel van het aanvraagformulier moeten de gegadigden een ondertekende verklaring, gevoegd bij het standaardaanvraagformulier, overleggen waaruit blijkt dat ze zich niet in een van de gevallen van uitsluiting bevinden die zijn vermeld in sectie 2.6.10.1. van de PRAG.
De opdracht kan niet worden gegund aan gegadigden die op het moment van het gunningsbesluit op de lijsten van beperkende maatregelen van de EU staan (zie sectie 2.4 van de PRAG).
16.Onderaanbesteding
Onderaanbesteding is toegestaan.
17.Aantal geselecteerde gegadigden
Op basis van de ontvangen aanvragen zullen vier tot acht gegadigden worden uitgenodigd om gedetailleerde inschrijvingen in te dienen voor deze opdracht. Als het aantal gegadigden dat aan de selectiecriteria voldoet, lager is dan het minimum van vier, kan de aanbestedende dienst ook de gegadigden die aan de indieningscriteria voldeden, verzoeken een inschrijving in te dienen.


Voorlopig tijdschema

18.Beoogde datum van de uitnodiging tot inschrijving
Juli 2020
19.Beoogde datum van aanvang van de opdracht
Oktober 2020
20.Initiële uitvoeringstermijn van de taken
36 maanden


Selectie- en gunningscriteria

21.Selectiecriteria
De volgende selectiecriteria zullen op de gegadigden van toepassing zijn. In geval van aanvragen die worden ingediend door een consortium, zullen deze selectiecriteria op het consortium als geheel worden toegepast, tenzij anders vermeld. De selectiecriteria zijn niet van toepassing op natuurlijke personen en eenmansbedrijven die als onderaannemer optreden.
1) Economische en financiële draagkracht van de gegadigde (gebaseerd op onderdeel 3 van het aanvraagformulier). Indien de gegadigde een overheidsinstelling is, moet soortgelijke informatie worden verstrekt. De referentieperiode waarmee rekening wordt gehouden, omvat de laatste drie volledige boekjaren.
Criteria voor rechts- en natuurlijke personen:
1.1) De minimale jaaromzet van de gegadigde moet voor de laatste drie volledige boekjaren meer bedragen dan 1 200 000 EUR.
1.2) De bedrijfskapitaalratio (vlottende activa/vlottende passiva) voor het laatste volledige boekjaar moet minstens gelijk zijn aan 1. In geval van een consortium moet elk lid aan dit criterium voldoen.
2) Professionele bekwaamheid van de gegadigde (gebaseerd op onderdelen 4 en 5 van het aanvraagformulier). De referentieperiode waarmee rekening wordt gehouden, omvat de laatste drie jaar vóór de uiterste datum voor indiening.
Criteria voor rechts- en natuurlijke personen:
2.1) Minstens tien vaste personeelsleden hebben tijdens de referentieperiode voor de gegadigde gewerkt op gebieden die verband houden met deze opdracht (toezicht en evaluatie).
2.2) Minstens vijf andere personeelsleden werken momenteel voor de gegadigde op gebieden die verband houden met deze opdracht (toezicht en evaluatie).
3) Technische bekwaamheid van de gegadigde (gebaseerd op onderdelen 5 en 6 van het aanvraagformulier). De referentieperiode waarmee rekening wordt gehouden, omvat de laatste drie jaar vóór de uiterste datum voor indiening.
Criteria voor rechts- en natuurlijke personen:
3.1) De gegadigde heeft diensten verleend in het kader van minstens twee opdrachten, elk met een begroting van minstens 2 000 000 EUR op het gebied van toezicht en evaluatie, die zijn uitgevoerd op een willekeurig moment tijdens de referentieperiode.
3.2) De gegadigde heeft diensten verleend in het kader van minstens twee opdrachten in minstens één van de geografische gebieden waarop het EUTF zich richt: Turkije, Libanon, Jordanië, Irak, Egypte, de Westelijke Balkan en Syrië.
3.3) De gegadigde heeft diensten verleend in het kader van minstens twee opdrachten op minstens twee van de thematische gebieden die zijn gericht op het EUTF: middelen van bestaan en economische zelfbeschikking, sociale samenhang, basis- en hoger onderwijs, bescherming, gezondheid en wasdiensten.
Eerdere ervaringen die tot contractbreuk of beëindiging door een aanbestedende dienst hebben geleid, mogen niet als referentie worden gebruikt.
In voorkomend geval en voor een speciale opdracht mag een ondernemer een beroep doen op de bekwaamheden van andere entiteiten, ongeacht hun onderlinge juridische banden. Indien de inschrijver zich op andere entiteiten verlaat, moet hij aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij over de nodige middelen zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht door een verbintenis van dergelijke entiteiten te overleggen waarin zij beloven de nodige middelen ter beschikking te zullen stellen. Deze entiteiten, bijvoorbeeld het moederbedrijf van de ondernemer, moeten dezelfde geschiktheidsregels (voornamelijk in verband met hun nationaliteit) in acht nemen en aan dezelfde relevante selectiecriteria voldoen als de ondernemer.
Bovendien moet er voor het relevante selectiecriterium een afzonderlijk document bij de inschrijving worden gevoegd met gegevens over deze derde entiteit. Indien de aanbestedende dienst dit vraagt, moet tevens het bewijs van de bekwaamheid worden overlegd.
Met betrekking tot de technische en professionele criteria mogen ondernemers enkel een beroep doen op de capaciteiten van andere entiteiten indien deze de diensten zullen verlenen waarvoor de desbetreffende capaciteiten zijn vereist.
Met betrekking tot de economische en financiële criteria zijn de entiteiten waarvan de inschrijver de capaciteiten benut gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
Indien meer dan acht geschikte gegadigden aan de bovenvermelde selectiecriteria voldoen, moeten de relatieve sterke en zwakke punten van de aanvragen worden herbekeken om hun aanvragen te rangschikken en de acht beste gegadigden te identificeren in overeenstemming met punt 17 van onderhavige aankondiging van opdracht. De enige aanvullende vergelijkende criteria die bij dit herbekijken in aanmerking worden genomen, zijn, in volgorde:
1) het grootste aantal dienstenovereenkomsten die voldoen aan criterium 3.1.
Als aanvullende criteria in geval van een gelijke rangschikking worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
2) de hoogste gecumuleerde waarde van alle dienstenovereenkomsten die voldoen aan criterium 3.1
NB: aanvullend vergelijkend criterium nr. 1 is van toepassing op alle in aanmerking komende gegadigden die aan de selectiecriteria voldoen. Als het na toepassing van aanvullend vergelijkend criterium nr. 1 niet mogelijk is de acht beste gegadigden te identificeren omdat twee of meer gegadigden een gelijke score hebben op de achtste positie, zal aanvullend vergelijkend criterium nr. 2 enkel worden toegepast op deze gegadigden met een gelijke score.
22.Gunningscriteria
Beste prijs-kwaliteitverhouding.


Deelnemingsaanvraag

23.Uiterste datum voor indiening van de aanvragen
De aanvraag moet vóór de uiterste datum voor indiening worden verzonden, namelijk: 2.7.2020
Aanvragen die na deze uiterste datum naar de aanbestedende dienst worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.
24.Aanvraagopmaak en te verstrekken gegevens
Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het standaardaanvraagformulier, waarvan de opmaak en instructies nauwkeurig dienen te worden gevolgd. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het volgende internet

adres: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria aan de hand van het sjabloon dat verkrijgbaar is op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Elke bijkomende documentatie (brochure, brief enz.) die met een aanvraag wordt meegestuurd, zal niet in acht worden genomen.
25.Wijze van indiening
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de COVID-19-crisis mogen aanvragen uitsluitend via e-mail in het Engels worden gestuurd naar het functionele e-mailadres van de aanbestedende dienst:

NEAR-R4-140540-APPLICATIONS@ec.europa.eu

— E-mails moeten worden verstuurd vanaf een zakelijk e-mailadres.
— De titel van de opdracht en de referentie van de bekendmaking (zie punt 1 hiervoor) moeten duidelijk worden vermeld in het onderwerp van de e-mail.
— Het standaardaanvraagformulier en de verklaring(en) op erewoord zoals vermeld in punt 24 hiervoor moeten zoals vereist worden gedateerd en ondertekend en in PDF-formaat bij de indiening via e-mail worden gevoegd.
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gegadigde om de aanvraag naar het juiste e-mailadres en vóór de uiterste termijn te versturen. Bewijs dat de aanvraag vóór de uiterste datum is ontvangen, blijkt uit een bevestiging van de aanbestedende dienst(1).
Voor elke elektronische uitwisseling met de aanvragers zal een specifieke ontvangstbevestiging (in plaats van automatische beantwoording) worden gebruikt.
Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Door een aanvraag in te dienen, stemmen de gegadigden ermee in dat zij via e-mail op de hoogte worden gesteld van het resultaat van de procedure. Dit bericht wordt als ontvangen beschouwd op de datum van verzending ervan door de aanbestedende dienst naar het e-mailadres dat in de aanvraag is opgegeven.
(1) E-mail is helaas geen gegarandeerde leveringsmethode. In uitzonderlijke gevallen gaan berichten verloren of worden als spam gefilterd door de servers van het hoofdkantoor van de EU. De enige manier waarop potentiële aanvragers er zeker van kunnen zijn dat hun aanvraag wordt ontvangen vóór de uiterste datum (en dus dat zij deze tijdig hebben verzonden) is een bevestiging van de aanbestedende dienst waarin staat dat de aanvraag ruim vóór de uiterste datum is ontvangen.
26.Wijziging of intrekking van aanvragen
Gegadigden kunnen hun aanvragen wijzigen of intrekken door schriftelijke kennisgeving vóór de uiterste datum voor de indiening van aanvragen. Na deze uiterste datum mogen aanvragen niet meer worden gewijzigd.
Een dergelijke kennisgeving van wijziging of intrekking moet worden opgesteld en ingediend in overeenstemming met punt 25. Het onderwerp van de e-mail moet het volgende vermelden: “Alteration” of “Withdrawal”, naargelang van het geval.
27.Voertaal
Alle schriftelijke mededelingen voor deze aanbestedingsprocedure en opdracht moeten in het Engels worden gesteld.
28.Datum van bekendmaking van de vooraankondiging
28.10.2019
29.Juridische basis
Besluit C(2014) 9615 van de Commissie van 10.12.2014 betreffende de oprichting van een Regionaal Trustfonds van de Europese Unie in reactie op de Syrische crisis, het “MADAD-fonds”, gewijzigd bij Besluit C(2015) 9691 van de Commissie van 21.12.2015.
30.Nadere inlichtingen
De financiële gegevens die door de gegadigde in het standaardaanvraagformulier worden verstrekt, moeten worden uitgedrukt in EUR.

Indien een gegadigde verwijst naar bedragen die oorspronkelijk zijn uitgedrukt in een andere munteenheid, moet de omzetting worden uitgevoerd aan de hand van de InforEuro-wisselkoersen van januari 2020 die te vinden zijn op het volgende adres: http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.