Werken - 252686-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Regensburg: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252686

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Regensburg
Postadres: Altmühlstraße 3
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 93059
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landratsamt Regensburg, Vergabestelle, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg
E-mail: vergabe@lra-regensburg.de
Telefoon: +49 941/4009-273
Fax: +49 941/4009-422
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.landkreis-regensburg.de
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung und Generalsanierung Gymnasium Neutraubling, BA I und II — Lüftung (BA 2 + 3)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lüftung (BA 2 + 3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331210 Installeren van ventilatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE238 Regensburg, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gymnasium Neutraubling

93073 Neutraubling

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. -Angaben:

— 2 St. Lüftungsgerät ca. 1 700 m3/h;

— 1 St. Lüftungsgerät ca. 4 000 m3/h;

— 43 St. Lüftungsgerät 730 m3/h;

— Lüftungskanal gerade ca. 120 m2;

— Lüftungskanal Formstück ca. 500 m2.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020