TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252691-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

Nederland-Woerden: Koffie, thee en aanverwante producten

2018/S 111-252691

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woerden
4458826
De Bleek 10
Woerden
3447 GV
Nederland
Contactpersoon: Suzan Bastings
Telefoon: +31 348428911
E-mail: bastings.s@woerden.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woerden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Koffie en warmedranken gemeente Woerden en Oudewater

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het hoofddoel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één (1) leverancier die in de behoefte voorziet van Opdrachtgever op het gebied van automaten voor koffie en warme dranken, onderhoud, ingrediënten en toebehoren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woerden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle materialen en middelen die noodzakelijk zijn om Opdrachtgever te voorzien van koffie: in totaal 18 automaten.

— Koffieautomaten, 3 verschillende modellen, model A (staande model), model B (tafelmodel) en model C (high end tafelmodel, zie Plan van Aanpak 7.1. – KC-1: K) De automaten model A en B dienen uit 1 serie te komen,

— Technisch onderhoud,

— Operating en 1e lijn storingen (d.m.v. inzet via medewerkers van FermWerk voor rekening, risico en coördinatie van Opdrachtnemer),

— 2e lijn storingen,

— Ingrediënten en toebehoren.

Buiten scope:

— Snackautomaten,

— Chocomelk- en gerelateerde producten uit de koffieautomaat,

— Soep.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 033-071572
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gunningsprocedure in tenderned is afgebroken. Er is wel gegund aan JDE. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018