Werken - 252704-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Afwerking van gebouwen

2020/S 105-252704

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administration des bâtiments publics
Postadres: 10, rue du Saint-Esprit
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Postcode: L-1475
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Administration des bâtiments publics
E-mail: soumissions@bp.etat.lu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://abp.gouvernement.lu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20131&orgAcronyme=t5y
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20131&orgAcronyme=t5y
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20131&orgAcronyme=t5y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de parachèvement à exécuter dans l'intérêt de la transformation et rénovation du commissariat de la Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette

Referentienummer: 2000812
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45400000 Afwerking van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— enlèvement de tous types de cloisons, de revêtements de sol, de faux-plafonds, de portes;

— nouvelles cloisons en plaques en plâtre: environ 450 m2;

— carrelages: environ 150 m2 et plinthes: environ 140 ml;

— faux-plafonds acoustiques en plâtre: environ 450 m2;

— revêtements de sols souples: environ 400 m2;

— peinture: environ 2 200 m2;

— portes en bois y compris chambranle acier: environ seize pièces;

— châssis et portes vitrées en profilés aluminium: environ 30 m2;

— stores extérieurs motorisés à lamelles en aluminium: environ 18 pcs;

— divers équipements: cuisine intégrée, comptoir de réception.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. Durée prévisible du marché: 110 jours ouvrables. Début prévisible des travaux: 2e semestre 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esch-sur-Alzette.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— enlèvement de tous types de cloisons, de revêtements de sol, de faux-plafonds, de portes;

— nouvelles cloisons en plaques en plâtre: environ 450 m2;

— carrelages: environ 150 m2 et plinthes: environ 140 ml;

— faux-plafonds acoustiques en plâtre: environ 450 m2;

— revêtements de sols souples: environ 400 m2;

— peinture: environ 2 200 m2;

— portes en bois y compris chambranle acier: environ seize pièces;

— châssis et portes vitrées en profilés aluminium: environ 30 m2;

— stores extérieurs motorisés à lamelles en aluminium: environ 18 pcs;

— divers équipements: cuisine intégrée, comptoir de réception.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. Durée prévisible du marché: 110 jours ouvrables. Début prévisible des travaux: 2e semestre 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 110
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Toutes les conditions de participation sont indiquées dans les documents de soumissions. Les documents de soumission peuvent être retirés via le portail des marchés publics (www.pmp.lu). La remise électronique est obligatoire. Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics (www.pmp.lu).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juridictions administratives
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020