Werken - 252717-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2020/S 105-252717

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
Postadres: Fetscherstraße 74
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01307
Land: Duitsland
E-mail: BUT-A2@ukdd.de
Telefoon: +49 3514586194
Fax: +49 3514585309

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uniklinikum-dresden.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2263127/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Haus 92 – Zentrum für Metabolisch – Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologie Sachsen (MITS), Los 3420 – Trockenbauarbeiten Wände und Decken

Referentienummer: H92/Los3420/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Haus 92 – MITS, Los 3420 – Trockenbauarbeiten Wände und Decken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 33 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden

DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Trockenputz ca. 680 m2;

— Metallständerwände mit und ohne Brandschutzanforderungen ca. 1 850 m2;

— Gipskartondecken mit und ohne Lochung ca. 620 m2;

— Metallpaneeldecken ca. 450 m2;

— Metalllamellendecken ca. 410 m2;

— WC-Trennwände 3 St. a 3 WCs;

— 3 St. a 2 WCs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 766.63 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 438
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zwischentermine:

Wände anlegen inkl. 1. Bepl. – 57 WT nach Leistungsb.

Abschluss Trockenbauarbeiten 1.BA – nach Leistungsb.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen über:

1. den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei Abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,

2. die von ihm ausgeführten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind – Es ist der Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer, die Bausumme und der Ausführungszeitraum anzugeben,

3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,

4. die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende technische Ausrüstung,

5. das von ihm für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

6. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnortes, bei Bietergemeinschaften sind die Unterlagen für jedes Mitglied gesondert vorzulegen,

7. andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise,

8. Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die Ihren Sitz nicht in der BRD haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der o. g. Nachweise im Angebotsschreiben die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. (Die eingetragenen Daten müssen den oben geforderten Nachweisen entsprechen.) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ oder die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe III.1.1)

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Eventuele minimumeisen:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 131-299420
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: manuela.riemer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419771040
Fax: +49 3419771049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer 15 Kalendertage.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Geschäftsbereich Bau und Technik
Postadres: Fetscherstraße 74
Plaats: Dresden
Postcode: 01307
Land: Duitsland
E-mail: BUT-A2@ukdd.de
Telefoon: +49 3514586194
Fax: +49 3514585309
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020