TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252725-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Desktop computers

2018/S 111-252725

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toruń
87-100
Polen
Telefoon: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: ZP-27/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 327 711.98 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30232100
30232110
30231310
31712113
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis posprzedażny / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: CE947
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pn. „Virtual Arch. Visualize to Valorize – For a better utilistaion of hidden archaeological heritage in Central Europe” (CE 947) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (2014-2020).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-168742
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Sp. k.
ul. Widok 16
Toruń
87-100
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 316 148.23 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 711.98 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Niniejsze zamówienie stanowi część zbiorczego zamówienia o łącznej szacunkowej wartość: 1 744 409,40 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl://

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018