Werken - 252738-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Dresden: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2020/S 105-252738

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Städtisches Klinikum Dresden Standort Friedrichstadt, Friedrichstraße 41, 01067 Dresden
Postadres: Friedrichstraße 41
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01067
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@klinikum-dresden.de
Telefoon: +49 351480-4102
Fax: +49 351480-4109

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dresden.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterungsbau Haus C, Integration Neurochirurgie

Referentienummer: 2020-56-00042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45215130 Bouwen van kliniek
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/08/2020
Einde: 30/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020