Werken - 252742-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Göppingen: Aanbrengen van beschermende lagen

2020/S 105-252742

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alb Fils Kliniken GmbH
Postadres: Eichertstraße 3
Plaats: Göppingen
NUTS-code: DE114 Göppingen
Postcode: 73035
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@af-k.de
Telefoon: +49 7161644508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alb-fils-kliniken.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av114085-eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av114085-eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HG_ARC_3402_Beschichtung I

Referentienummer: HG_ARC_3402
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442000 Aanbrengen van beschermende lagen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Für den Neubau Klinik am Eichert kommen nachfolgend aufgeführte Leistungen im Zuge der Beschichtungsarbeiten I in den Ebenen U2 und U1 zur Ausführung:

— Bodenbeschichtungen: ca. 10 815 m2;

— Malerarbeiten Wände: ca. 2 500 m2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442110 Schilderen van gebouwen
45442300 Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE114 Göppingen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göppingen, Eichertstraße

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für den Neubau Klinik am Eichert kommen nachfolgend aufgeführte Leistungen im Zuge der Beschichtungsarbeiten I in den Ebenen U2 und U1 zur Ausführung:

Bodenbeschichtungen:

— 2K-Epoxidharz-Beschichtung R9 Typ 1: ca. 8 210 m2;

— 2K-Epoxidharz-Beschichtung R9 Typ 2: ca. 1 700 m2;

— 2K-Epoxidharz-Beschichtung R10 Typ 3: ca. 360 m2;

— Beschichtung OS 5b Typ 4: ca. 115 m2;

— 2K-Epoxidharz-Beschichtung WHG R9 Typ 5: ca. 395 m2;

— 2K-Epoxidharz-Beschichtung WHG R9 ableitfähig Typ 6: ca. 35 m2.

Malerarbeiten Wände:

— Beton-/Mauerwerkswände – Dispersionsbeschichtung: ca. 2 500 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Ausschreibungsunterlagen: Selbstauskunft entsprechend KEV 179.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Es werden ausschließlich elektronisch eingereichte Angebote akzeptiert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bw.de
Fax: +49 7219263985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020