Werken - 252744-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Weimar: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252744

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH
Postadres: Postfach 2017
Plaats: Weimar
NUTS-code: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt
Postcode: 99401
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Jenszöwski
E-mail: w.jensoewski@klinikum-weimar.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinikum-weimar.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-171e9c6f408-727930727cfd392
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH
Postadres: Anger 66-73
Plaats: Erfurt
NUTS-code: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 99084
Land: Duitsland
Contactpersoon: Verfahrensbetreuung: Adrian Krahmer
E-mail: adrian.krahmer@dreso.com
Telefoon: +49 361598966446

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-171e9c6f408-727930727cfd392

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuerung des Automatischen Transportsystems

Referentienummer: DRESO_L-2020-0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung des Automatischen Transportsystems.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Henry-van-de-Velde-Str. 2

99425 Weimar

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nachfolgend ausgeschrieben werden die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines automatischen Warentransportsystems (AWT), ausgeführt als fahrerloses Transportsystem (FTS) mit seinen spezifischen Komponenten und Systemen zur automatischen Ver- und Entsorgung des Klinikums Weimar.

Das FTS setzt sich ausfolgenden Hauptkomponenten zusammen:

— dem Trassen-System;

— den Transportfahrzeugen (FTF);

— den Sende- und Empfangsstationen;

— den Rollcontainern, die umzubauen und zum Teil neu zu beschaffen sind;

— einem Rollcontainerspeicher, ausgeführt als Blockspeicher;

— der Containerwaschanlage (optional);

— den Rauchschutzzentralen;

— dem Steuerungs- und Leitsystem mit allen Schnittstellen und

— der Elektrik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen bzw. VOB/A.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:01
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:01
Plaats:

Drees & Sommer, Anger 66-73, 99084 Erfurt.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Eine Teilnahme seitens der Bieter ist nicht gestattet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Thüringen
Postadres: Jorge-Semprúm-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Thüringen
Postadres: Jorge-Semprúm-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020