Werken - 252744-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Weimar: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252744

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH
Postadres: Postfach 2017
Plaats: Weimar
NUTS-code: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt
Postcode: 99401
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Jenszöwski
E-mail: w.jensoewski@klinikum-weimar.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.klinikum-weimar.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuerung des Automatischen Transportsystems

Referentienummer: DRESO_L-2020-0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:01
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020