Werken - 252751-2020

Submission deadline has been amended by:  402371-2020
02/06/2020    S105

Hongarije-Zirc: Bouwen van gebouwen

2020/S 105-252751

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_90325432
Postadres: Rákóczi tér 1.
Plaats: Zirc
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8420
Land: Hongarije
Contactpersoon: Drabos Erik Kasszián
E-mail: drabos.erik@ocist.hu
Telefoon: +36 88593641
Fax: +36 88593830

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zirciapatsag.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000277442020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000277442020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Egyházi jogi személy
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Székesfehérvári Ciszterci Gim. kivitelezési munkái

Referentienummer: EKR000277442020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés a Székesfehérvári Ciszterci SzentIstván Gimnázium bővítésének és belő átalakításának építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra, hogy a tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek olyan szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 893 989 608.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
45214200 Schoolgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211 Fejér
Voornaamste plaats van uitvoering:

8000 Székesfehérvár, Jókai utca 20 hrsz.: 235

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

A tervezett bővítés három fő tömegi és funkcionális egységre bontható:

– az új sportközpont a meglévő és megmaradó díszterem és a 12 x 24 m-es tornaterem között. Az egység kétszintes, melynek alsó szintje a terepszint alatt helyezkedik el. Fő eleme az új sportcsarnok, amely 2 szint magas, zárófödémének szintje a földszint feletti födém. Azzal egy szinten kaptak helyet a diákok öltöző egységei, a testnevelő tanári irodák, és a kondicionáló terem.

– A sportlétesítményeket magába foglaló épülettömeg kapcsolódik a sportudvarhoz és a díszudvarhoz is.

– az új épületszárny földszintjén kap helyet az újjáépített melegítőkonyha, a kapcsolódó étterem, az új zsibongó, a testnevelő tanári blokk és a hozzá szükséges WC csoport.

– a díszterem és az előtte lévő zsibongó szintén átépül, elsősorban a további bővítés lehetőségének megteremtése miatt.

Az ingatlan 963 m2 bővítés és a lebontott épületrész helyetti 1310 m2 újjáépítés utáni bruttó beépített alapterülete: 3757,8 m2

Földkiemelés: 6677 m3

Vasbeton alaplemez készítése KK. konzisztenciájú transzport beton: 1160 m3

Résfal markolása, 60/65 cm vtg. zagytechnológia; majd betonozása, betonpumpás technológiával: 1242 m3 (kb. 168 fm)

Kútalapok betonozása, betonpumpás technológiával, KK. konzisztenciájú transzport kavicsbeton keverékkel: 1228 m3

Beton Kútgyűrű kútgyűrű különböző belmérettel: 394 m

Íves, sík és alulbordás vasbeton lemez készítése betonból, egyenes és, íves zsaluzatra bedolgozva, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett: 84,6 m3

Kétirányú alul- és felülbordás vasbeton födém készítése betonból, rácsos zsaluzatba bedolgozva, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett: 503,5 m3

Fűtési esztrich (padlófűtést magába foglaló) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrich, összesen 9 cm vtg.-ban: 1428 m2

Színvakolat felhordása mélyalapozóval, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékony- vakolat készítése: 874,5 m2

Modellező színvakolat felhordása különösen igényes munkavégzés keretében: 861,5 m2

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal, különböző típusok: 797,2 m2

Szerelt akusztikai gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre: 1118,5 m2

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre: 390 m2

Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), sportparketta rendszer, habalátétes kétirányúpárnafára fektetve: 718,4 m2

Sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra PVC lemezből: 297,9 m2

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű bevonatszigetelés, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal: 742,3 m2

Diszperziós festés előkészített felületen, 2 rtg.-ben: 9276,2 m2

Talajvíz elleni szigetelés, 2 rtg. 4,0 mm vastag, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel: 2364,5 m2

Párazáró- és technológiai szigetelés készítése 1 vagy 2 rétegben, polietilén (PE) fóliával: 3969 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, 1,8 mm vastag lágy PVC lemezzel: 2734,5 m2

Extenzív zöldtető ültetőközeg telepítése 15 cm vtg.-ban, szárazságtűrő növénytársulással: 727,5 m2

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 180 m, fűtés vezetékek 823 m

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel: 23 790 m

Hő- és füstelvezető kupola (lapos kivitel) 200x200 cm: 4 db

Fix kupola (lapos kivitel) 200x200 cm: 20 db

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 2 db

Elektromos mozgatású, felhúzható térelválasztó, 18,7x7,50 m: 1 db

Öntött gumiburkolat, sportburkolat: 1170 m2

Lámpatest: 395 db

Beltéri légkezelő berendezés, különböző, egyenként 4000 m3/h kapacitással: 3 db

Nyomásfokozó berendezés, 160 l/perc: 1 db

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (és annak részét képező műszaki leírás) tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 hónap). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 hónap). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 hónap). / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 893 989 608.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a KH útmutatója (KÉ2020. évi 60. szám; 2020.3.25) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével, a 4. értékelési szempont esetében az 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzítettek szerint. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő (AK) külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. A megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján: Az At-nek az ajánlatában Kr. II.Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8)bekezdés szerinti felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.

AT alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére: lásd felhívás III.1.2) pontja

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek nettó teljes árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bekezdés).

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

P/1

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - áfa nélkül számított - teljes árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 700 000 000 Ft-ot.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Szakmai alkalmasság:

Igazolási mód:

SZ/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatolnia kell az igazolását az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A Kr 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a Kr. 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kr. 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját – év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bekezdésére.

A Kr. 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/oktatási intézmény által kiállított egyéb hiteles okirat egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a diploma/iskolai oklevél/bizonyítvány csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot, és a jogosultság megszerzésének idejét fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Ajánlatkérő az előírt M/1-M/2 alkalmassági követelményeknek kapcsán felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (9) és (11a) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a Kbt. 65. (7) és (12) bekezdéseire is.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1. Legalább egy olyan referencia munkával, amely legalább 1 darab, min. 530 m2 alapterületű tornaterem és/vagy sportcsarnok építésére vonatkozik, ahol a kivitelezés magában foglalta sporttechnológia megvalósítását.

Ajánlatkérő sporttechnológia alatt a következőt érti: a rögzített, rögzíthető és mozgatható sportberendezések elhelyezését és a padozat felületére a nemzetközi DIN és EN szabványoknak megfelelő színekkel történő pályavonalazás felfestését.

M/1.2. Legalább egy olyan referencia munkával, amely legalább 1 darab, vázas teherhordó szerkezettel készült épület építésére és/vagy bővítésére vonatkozik és ahol az új épület(rész) összes bruttó szintterülete elérte legalább az 1100 m2-t.

M1/3. Legalább egy olyan referencia munkával, amely legalább 1 darab, szintetikus sportburkolattal ellátott multifunkciós kültéri sportpálya kivitelezésére vonatkozik, ahol a kültéri sportburkolat felülete elérte legalább a 650 m2-t.

Ajánlatkérő multifunkciós kültéri sportpálya alatt érti azt a kültéri sportpályát, amely legalább 3-féle labdajátékra és/vagy atlétikai sportágra is alkalmas.

M1/4. Legalább egy, de legfeljebb három referencia munkával, amely(ek) összesen legalább 100 fm hosszban készült, legalább 8,5 m mély résfal megvalósítására vonatkoznak.

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építési szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.2.) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-ÉG szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-ÉV szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kr 32,32/A,32/B§ szerint a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek,, illetőleg a Kbt.135.§(1)-(3)és(5)bek, alapján átutalással kerül sor.

Tartalékkeret: 5 %.

Előleg: nettó vállalkozási díj 20 %-a, a Kbt.134.§(6)bek. a) pont szerint előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleg a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. A részszámlákból történő előleg levonás mértéke, az adott részszámla összegének 50 %-a addig, amíg az előleg elszámolásra nem kerül.

8 db részszámla (a műszaki tartalom legalább 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 és 85 %-os teljesítettségénél), 1 db végszámla (használatbavételi engedélyt követően)

Ajánlattétel,szerződés, kifizetések pénzneme magyar forint. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Késedelmi (0,5 %/naptári nap) és meghiúsulási (20 %) kötbér

Teljesítési (5 %) és jótállási (5 %) biztosíték

Jótállás 36 hónap

Részletes szabályt a szerződéstervezet tartalmaz

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

A bontás az EKR portálon történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét,h.a 424/2017.Kr.6.§(1)bek.alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személyrészéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat letölteni.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Ajánlatnak ajánlati részenként a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. AT a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.A Kbt. 41/A.§(3) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§(1)-(5),Kbt.47.§(2) és a 424/2017 Kr.11.§(4)bek.

5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.

6. AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

7. AK felhívja a figyelmet Kbt.73.§(5)bek.

9. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 5 000 000 HUF Igazolási módja: Az átutalást igazoló dokumentummal, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. AK OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszáma: 11748117-21439841 (Részletek a KD 17. pontjában).

10. Szakmai ajánlat a KD-ban részletesen kifejtett dokumentumok: Cégszerűen aláírt, beárazott költségvetés kiírás, és a 1-3. értékelési szemponthoz a szakemberek önéletrajzai (kivéve 0 hónapos többlet tapasztalati időtartam megajánlások esetén)

AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben AT nem csatolja ajánlatába ezen dokumentumokat, úgy az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

11. Nyertes AT-nek a szerződéskötéskor legalább 300 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény mértékű fedezetet nyújtó a KD 19.16. pontjában részletezett ALL Risks típusú felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és erről ajánlatában nyilatkoznia kell.

12. Helyszínbejárás: Szt. I. Gim. főbejárata (8000 Székesfehérvár, Jókai utca 20.) 2020.6.25. 10:00 óra

13. A Kbt. 53.§(6)bek. alapján, amennyiben a pénzügyi fedezet teljes egészében nem áll rendelkezésre, úgy AK támogatásra vonatkozó igényt fog benyújtani (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést), feltétel ezen támogatási igény elbírálása. A Kbt. 135.§(12)bek. alapján ez a szerződés hatálybalépésenk is feltétele.

14. FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám:01032) és dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146)

15. További információkat a KD tartalmaz

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020