TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252764-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Essen: Afval- en vuilniszakken van polytheen

2018/S 111-252764

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitätsklinikum Essen AöR
Hufelandstr. 55
Essen
45147
Duitsland
Contactpersoon: Nicole Uzun
Telefoon: +49 201723-2633
E-mail: nicole.uzun@uk-essen.de
Fax: +49 201723-6735
NUTS-code: DEA13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uk-essen.de/unternehmen/management2/dezernatestabsstellen1/dezernate1/logistik0/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Müllbeutel

Referentienummer: 2017 Dez03-020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19640000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Müllbeuteln

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststoffbeutel groß rot

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung gemäß LV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 24 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststoffbeutel rot mit Aufdruck

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung gemäß LV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 24 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststoffbeutel klein rot

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung gemäß LV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 24 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststoffbeutel groß weiß

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung gemäß LV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 24 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kunststoffbeutel klein weiß

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung gemäß LV

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 24 Monate

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 229-476694
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Kunststoffbeutel rot mit Aufdruck

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ICV Handels GmbH
Hopfgarten
AT-6361
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
44147
Duitsland
Telefoon: +49 211147-3055
E-mail: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de
Fax: +49 221147-2891
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018