TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252771-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Medische verbruiksartikelen

2018/S 111-252771

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Madrileño de la Salud, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Carretera Colmenar Viejo, km 9,100
Madrid
28034
Spanje
Contactpersoon: Dirección de Gestión y Servicios Generales, Unidad de Contratación
Telefoon: +34 13369052
E-mail: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hrc.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material sanitario común: sistema administración suero para almacén general Hospital Universitario Ramón y Cajal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material sanitario común: sistema administración suero para el almacén general del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 542.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lugar de entrega de los bienes: almacén general, planta -4 derecha del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material sanitario común: sistema administración suero para el almacén general del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Duración máxima del contrato, incluidas prórrogas, es de 24 meses.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 232-484484
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de material sanitario común: sistema administración suero para el almacén general del Hospital Universitario Ramón y Cajal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nacatur 2 España, S. L.
B98011505
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 150.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Carretera de Colmenar, km 9,100
Madrid
28034
Spanje
Telefoon: +34 13368765

Internetadres: www.hrc.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Unidad de Contratación del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Carretera de Colmenar, km 9,100
Madrid
28034
Spanje
Telefoon: +34 13368765
E-mail: gesecocon.hrc@salud.madrid
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018