Werken - 252773-2020

02/06/2020    S105

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252773

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Postadres: ul. Piotrkowska 104
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-926
Land: Polen
Contactpersoon: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Waldemar Seliga, Adam Kucharski
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefoon: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres van het kopersprofiel: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi

Referentienummer: DOA-ZP-II.271.54.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Zakres robót obejmuje:

1) docieplenie ścian zewnętrznych,

2) docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi,

4) wymiana instalacji c.o.

5) wymiana instalacji odgromowej,

6) roboty towarzyszące termomodernizacji,

7) montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45310000 Aanleg van elektriciteit
45312310 Installatie van bliksembeveiliging
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331100 Installeren van centrale verwarming
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”, ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki”

Ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Zakres robót obejmuje:

1) docieplenie ścian zewnętrznych,

2) docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

3) docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi,

4) wymiana instalacji c.o.

5) wymiana instalacji odgromowej,

6) roboty towarzyszące termomodernizacji,

7) montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków,Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT). Umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 500,00 PLN (pięć tysięcy pięćset 00/100 PLN). Pozostałe kwestie związane z wniesieniem wadium uregulowane zostały w pkt 9 SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 300 000,00 PLN.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Cd z Sekcji III.i.3)

3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą wykonywać usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Uwaga:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14.

DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga:

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV JEDZ - Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.

Tym samym, wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.

Eventuele minimumeisen:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ.

Uwaga:

Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (projekt zobowiązania - Załącznik nr 8 do SIWZ).

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:

1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku/budynków i

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto, polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach.

Uwaga:

1. Wyżej wymienione roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej.

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są:

• referencje,

• bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane,

• a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane i

Eventuele minimumeisen:

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót cieplnych przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. zakresie i

— jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji zamówienia,posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz posiadającą, co najmniej 3-letniedoświadczenie zawodowe, w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. zakresie.

Uwaga:

1. Uprawnienia, osób, o których mowa w punkcie 5.1.3.2 SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

3. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.

O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

4. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający żąda

— wykazu osób (Załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Cd w Sekcji III.1.2)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy – Zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, mając na uwadzedobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, że z otwarcia ofert zostanie przeprowadzona transmisja online na stronie https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

Nr ref. DOA-ZP-II.271.54.2020

Wykonawca składa ofertę

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca podaje swój adres ePUAP,

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 i 7.4.2.4 SIWZ.

2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 i 7.4.2.4 SIWZ.

3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 i 7.4.2.4 SIWZ.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

O udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3 SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokumenty zgodnie z pkt 7.5 SIWZ

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych,udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 19.1.4 prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie prowadził dialogu tech.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postepu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Punktacja zgodna z SIWZ.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020