Leveringen - 252782-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Oostenrijk-Bludenz: Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten

2018/S 111-252782

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stammadresse
Oberfeldweg 6
Bludenz
6700
Oostenrijk
Telefoon: +43 555262006
E-mail: gbl.bludenz@die-wildbach.at
Fax: +43 555262006-55
NUTS-code: AT3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.die-wildbach.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Schutz vor Naturgefahren

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stahlschneebrücken 2018 für die Sektion Vorarlberg

Referentienummer: 711-8-V/39
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14000000 - AA11
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Herstellung und Lieferung von Bauteilen für die Errichtung von Lawinenverbauungen in Form von Stahlschneebrücken auf diversen Hochgebirgsbaustellen in der Sektion Vorarlberg

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Land Vorarlberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Stahlschneebrücken für die Sektion Vorarlberg

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 009-015392
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fa. Mair Wilfried GmbH - S.r.l
St.Lorenzen
39030
Italië
NUTS-code: AT3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-650948-8612]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
Stubenring 1
Wien
1010
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018