Werken - 252787-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Jena: Verbouwing van keuken of restaurant

2020/S 105-252787

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studierendenwerk Thüringen Anstalt des öffentlichen Rechts
Postadres: Philosophenweg 22
Plaats: Jena
NUTS-code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
Postcode: 07743
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@stw-thueringen.de
Fax: +49 36419400552

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stw-thueringen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.stw-thueringen.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Milan-Ingenieurbüro Planungsgesellschaft für Großküchen und techn. Gebäudeausrüstung mbH
Postadres: Alt-Buch 45-51
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 13125
Land: Duitsland
E-mail: info@milan-ingenieurbuero.de
Telefoon: +49 3091202968-0
Fax: +49 3091202968-681

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.milan-ingenieurbuero.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau und Sanierung Mensa am Park in Weimar – Los 14 – Küchentechnische Einrichtungen

Referentienummer: 2017-10-Ö-BL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212500 Verbouwing van keuken of restaurant
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Küchenteschniche Einrichtungen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Marienstraße 15b

99423 Weimar

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausstattung der Küche, Free Flow Anlage und Cafeteria, (ohne großer Spültechnik) mit der Küchentechnischen Einrichtung im EG und 1. OG bestehend aus:

Koch und Gartechnik, Heißluftdämpfern, Fritteusen, Warm- und Kaltausgaben, Aktionsstand, Pizzastand, Cafeteriatresen, Kaffeemaschinen, diverse Möbel und Regale

Die Arbeiten finden im Innenbereich eines denkmalgeschützten Gebäudes mit folgenden Kenndaten statt:

Baujahr 1980, Grundfläche ca. 2 050 m2, BGF ca. 6 800 m2, BRI ca. 28 800 m³.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/02/2021
Einde: 12/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Studierendenwerk Thüringen A.d.ö.R, Philosophenweg 22, Abt. Bauen&Liegenschaften im Raum 244 in 07743 Jena

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Referat 55
Postadres: Postfach 90 02 25
Plaats: Erfurt
Postcode: 99105
Land: Duitsland
E-mail: dieter.gentsch@tmwwdg.thueringen.de
Telefoon: +49 3613797652
Fax: +49 36137978609

Internetadres: http://www.tmwwdg.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Referat 55
Postadres: Postfach 90 02 25
Plaats: Erfurt
Postcode: 99105
Land: Duitsland
E-mail: dieter.gentsch@tmwwdg.thueringen.de
Telefoon: +49 3613797652
Fax: +49 36137978609

Internetadres: http://www.tmwwdg.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020