Werken - 252807-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Augsburg: Bouwen van speciale school

2020/S 105-252807

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KJF
Postadres: Stettenstraße 19
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 86150
Land: Duitsland
E-mail: A-PS-Schule@kmp-projektsteuerung.de
Telefoon: +49 89/997508-96

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kjf-augsburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E25249175
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E25249175
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

41001 Sanitärinstallationen A-C

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214230 Bouwen van speciale school - IA03 - IA10 - IA14 - IA25 - IA27 - IA40
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

41001 Sanitärinstallationen A-C Es werden nachfolgend gelistete Sanitäre Einrichtungsgegenstände mit Zubehör und Accessoires inkl.

Trinkwasser- und Abwasserverrohrung installiert. Zusätzlich wird in den Sanitärbereichen mit herstellerbezogenem Vorwandsystem inkl. Beplankung gearbeitet.

— WC’S 51 St.;

— Urinale 27 St.;

— Waschtische 59 St.;

— Möbelwaschtisch 30 St.;

— Duschen 3 St.;

— Behinderten WC 1 St.;

— Behinderten Waschtisch 1 St.;

— Kinder WC’s 7 St.;

— Kinder Waschtischlandschaft 4 Plätze 1 St Kinder Waschtischlandschaft 3 Plätze 1 St Werkraumbecken Edelstahl 1 St.;

— Ausgußbecken Edelstahl 1 St.;

— Küchenanschlüsse 11 St.;

— El. Kleinspeicher 12 St.;

— El. Durchlauferhitzer 12 St..

— Der Anschluss der Waschtische etc. erfolgt hauptsächlich nur mit Kaltwasser. In Bereichen, in welchen Warmwasser gefordert ist, erfolgt die Warmwasserbereitung dezentral über elektrisch beheizte Kleinspeicher und Durchlauferhitzer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prälat Schilcher Berufsschule

Fritz-Wendel-Str. 2

86159 Augsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/08/2020
Einde: 16/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124EU (Eigenerklärung zur Eignung) liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124EU (Eigenerklärung zur Eignung) liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Bürgschaft 5 v. H. für die vertragsgemäße Erfüllung ab 250 000 EUR Auftragssumme, Bürgschaft 3 v. H. der Abrechnungssumme für die Gewährleistung. weiteres siehe Vergabeunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Wie Vergabestelle

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elektronisches Verfahren, anwesend sind nur befugte Personen der Vergabestelle

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
Telefoon: +49 89 / 2176-2411
Fax: +49 89 / 2176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020