Werken - 252810-2020

Submission deadline has been amended by:  298565-2020
02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Verbouwingswerkzaamheden

2020/S 105-252810

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 80-233
Land: Polen
E-mail: renskowr@pg.edu.pl
Telefoon: +48 583471538
Fax: +48 583472913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pg.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://dzp.pg.edu.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” – ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54

Referentienummer: ZP/111/055/R/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” – ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek został wybudowany w 1952 r. jako średniowysoki, pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku znajduje się w stanie technicznym dobrym.

3. Dane liczbowe:

— powierzchnia zabudowy: 1 126,65 m2

— powierzchnia użytkowa: 4 217,62 m2

— powierzchnia netto (pow. podłóg): 4 575,18 m2

— kubatura: 18 095,00 m3

— szerokość zewnętrzna: 16,07 m,

— długość zewnętrzna: 75,87 m,

— wysokość budynku (mierzona do kalenicy): 18,50 m,

— szczegółowy zakres prac zawiera rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 862 521.75 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214100 Kleuterschoolgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres prac

Prace budowlane:

— wykonanie prac rozbiórkowych,

— demontaż dachu ocieplonego i nieocieplonego,

— demontaż fragmentów ścian i stropów w tym stropu nad poddaszem,

— demontaż warstw posadzkowych, tynków i sufitów,

— demontaż tarasu,

— demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontaż wejścia do budynku i opaski budynku,

— wykonanie prac ziemnych,

— wykonanie fundamentów i murów oporowych wraz z izolacjami,

— wykonanie konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— wykonanie konstrukcji żelbetowych i murowych,

— wykonanie ścian i obudów G/K,

— montaż stropu nad poddaszem,

— wykonanie drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

— wykonanie nowych warstw tarasu,

— wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,

— wykonanie nowych warstw podposadzkowych w piwnicy (na gruncie) i na stropach,

— montaż posadzek i okładzin schodów,

— montaż sufitów podwieszanych,

— wykonanie robót malarskich na ścianach i sufitach,

— montaż ślusarki,

— wykonanie elewacji budynku,

— montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace sanitarne:

— wykonanie robót ziemnych i montażowych przyłącza kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie robót ziemnych i montażowych przyłącza kanalizacji deszczowej,

— wykonanie drenażu opaskowego,

— wykonanie przyłącza sieci wodociągowej,

— Wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z montażem urządzeń,

— demontaż istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z armaturą,

— wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody,

— montaż urządzeń instalacji wodociągowej,

— demontaż instalacji C.O.,

— wykonanie instalacji C.O. oraz C.T. wraz z węzłem cieplnym,

— wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z rozruchem.

Prace elektryczne i teletechniczne:

— budowa oświetlenia zewnętrznego,

— budowa kanalizacji kablowej,

— budowa linii OPTO,

— budowa linii XzTKMXpw,

— budowa linii RG 11,

— demontaż istniejących instalacji elektrycznych,

— wykonanie tras kablowych dla instalacji elektrycznych,

— montaż rozdzielnic elektrycznych,

— wykonywanie wewnętrznych linii zasilających,

— wykonanie instalacji siły, gniazd wtykowych,

— wykonanie instalacji oświetlenia,

— wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych,

— wykonanie tras kablowych dla instalacji teletechnicznych,

— wykonanie instalacji SAP,

— wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania,

— montaż systemu okablowania strukturalnego,

— montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu,

— montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP,

— wykonanie instalacji RTV,

— montaż systemu przyzywowego.

Prace drogowe:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze.

— wykonanie prac rozbiórkowych (rozebranie krawężników; nawierzchni z płyt drogowych JOMB, trylinki i z kostki betonowej),

— wykonanie prac ziemnych (korytowanie), wraz z nowymi warstwami pod nawierzchnie drogowe i chodniki,

— wykonanie nawierzchni drogowych i chodnikowych,

— wykonanie schodów terenowych wraz ze stalowymi balustradami.

Prace inne:

— wykonanie zagospodarowania placu zabaw,

— montaż dźwigu osobowego – Zamawiający wymaga, aby urządzenia transportu bliskiego dostarczane i montowane na zlecenie Zamawiającego, posiadały dokument określający projektową żywotność eksploatacyjną urządzenia UTB, w rozumieniu przepisów znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia transportu bliskiego dostarczane i montowane na zlecenie Zamawiającego, posiadały panele operatorskie wraz z hasłami i kodami niezbędnymi do odczytu, zmiany oraz modyfikacji parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych takich jak: falowniki, sterowniki, płyty główne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin wykonania całego zamówienia ustala się w sposób następujący:

a) rozpoczęcie – niezwłocznie po protokolarnym przekazania terenu budowy

b) zakończenie – nie dłużej niż 24 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub budowę budynku użyteczności publicznej* lub budynku zamieszkania zbiorowego* na kwotę brutto nie mniejszą niż 7 700 000 PLN w ramach jednej umowy.

Oraz

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj.:

a. osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej bez ograniczeń;

c. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń.

*Zamawiający wskazując budynek użyteczności publicznej i budynek zamieszkania zbiorowego Zamawiający ma na myśli budynki wg definicji określonej w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ

2. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 144 ust. 1-3 ustawy Pzp. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w paragrafie 20 umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i znajduje się na stronie www.dzp.pg.edu.pl wraz z SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, polska, gmach główny, pokój 257

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 poz. 1170 t.j.).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;

b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji.

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w zał. do SIWZ.

7. Wadium: 310 000,00 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020