Werken - 252827-2020

Submission deadline has been amended by:  273333-2020
02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Leidschendam: Reparatie en onderhoud van installaties

2020/S 105-252827

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Nationaal identificatienummer: 111792390
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 2
Plaats: Leidschendam
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2264 BM
Land: Nederland
E-mail: inkoop.en.aanbesteding@leidschendam-voorburg.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=7D3B5FB0-A9F6-0FD4-4D66779DF8D11556
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud gebouwgebonden installaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoud aan alle gebouwgebonden installaties van de ca. zeventig gebouwen van de gemeente Leidschedam-Voorburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Leidschendam-Voorburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het gaat om een niet-openbare Europese aanbesteding om te komen tot de selectie van één opdrachtnemer, die de komende jaren al het gebouwgebonden onderhoud aan gebouwen in eigendom of in beheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat verzorgen. Met de op de tweede plaats geëindigde inschrijver zal voor de duur van twee jaar een wachtkamerovereenkomst worden gesloten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan na de initiele periode telkens met twee jaar worden verlengd, tot in principe een maximale contractperiode van acht jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie de aanbestedingsstukken in Negometrix.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken in Negometrix.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken in Negometrix.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken in Negometrix.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsstukken in Negometrix.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703008967

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenafhandeling gemeente Leidschendam-Voorburg
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 2
Plaats: Leidschendam
Postcode: 2260 BA
Land: Nederland
E-mail: klachtenaanbestedingen@lv.nl

Internetadres: https://www.lv.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wettelijke minimumtermijn van twintig dagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020