Werken - 252864-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Épinal: Schilderwerk

2020/S 105-252864

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OPH de l'Agglomération d'Épinal
Nationaal identificatienummer: 27880124600010
Postadres: 23 rue Antoine Hurault
Plaats: Épinal
NUTS-code: FRF34 Vosges
Postcode: 88026
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service relations fournisseurs
E-mail: marches-publics@epinal-habitat.com
Telefoon: +33 329292229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.epinal-habitat.com/

Adres van het kopersprofiel: https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: OPH
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations ponctuelles de papiers peints peinture dans les logements (accord-cadre 2020 – 2024)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100 Schilderwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Centre-ville — Laufromont – Vierge» (pour logements sans amiante)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
Voornaamste plaats van uitvoering:

Épinal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Bitola – Gare – Saint-Laurent et communes environnantes» (Arches, Chantraine, Eloyes) (pour logements sans amiante)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
Voornaamste plaats van uitvoering:

Épinal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Justice — Saut le cerf» (pour logements sans amiante)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
Voornaamste plaats van uitvoering:

Épinal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«ZAC Roche — Obus et communes environnantes» (Darnieulles, Deyvillers, Domèvre-sur-Avière, Golbey) (pour logements sans amiante)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
Voornaamste plaats van uitvoering:

Épinal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Ensemble du patrimoine d’Épinal Habitat » (pour logements avec amiante)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
Voornaamste plaats van uitvoering:

Épinal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s’agit essentiellement d’interventions dans des logements vacants lors de leur remise en location, beaucoup plus rarement dans des logements occupés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 003-003327
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-001A
Perceel nr.: 1
Benaming:

«Centre-ville — Laufromont – Vierge» (pour logements sans amiante)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Styl'peinture
Nationaal identificatienummer: 84165983200015
Plaats: Vandœuvre-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 185 804.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-002A
Perceel nr.: 2
Benaming:

«Bitola – Gare – Saint-Laurent et communes environnantes» (Arches, Chantraine, Eloyes) (pour logements sans amiante)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Styl'peinture
Nationaal identificatienummer: 84165983200015
Plaats: Vandœuvre-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 229 520.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-003A
Perceel nr.: 3
Benaming:

«Justice — Saut le Cerf» (pour logements sans amiante)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Styl'peinture
Nationaal identificatienummer: 84165983200015
Plaats: Vandœuvre-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 295 094.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-004A
Perceel nr.: 4
Benaming:

«ZAC Roche — Obus et communes environnantes» (Darnieulles, Deyvillers, Domèvre-sur-Avière, Golbey) (pour logements sans amiante)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Styl'peinture
Nationaal identificatienummer: 84165983200015
Plaats: Vandœuvre-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 251 378.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-005A
Perceel nr.: 5
Benaming:

«Ensemble du patrimoine d’Épinal Habitat» (pour logements avec amiante)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Styl'peinture
Nationaal identificatienummer: 84165983200015
Plaats: Vandœuvre-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 492 010.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 5 place Carrière
Plaats: Nancy
Postcode: 54036
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020