Leveringen - 252871-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Vaccins

2018/S 111-252871

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Organismo Autónomo Madrid Salud
P2800062H
Avenida del Mediterráneo, 62
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Organismo Autónomo Madrid Salud
Telefoon: +34 914801320
E-mail: mscontratacion@madrid.es
Fax: +34 914801307
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=URnPWDb3E4sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FCR07gUHps2iEJrVRqloyA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de vacunas con destino al Servicio de Farmacia para su dispensación en el Centro de Salud Internacional de Madrid Salud (7 lotes)

Referentienummer: 300201801035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de vacunas con destino al Servicio de Farmacia para su dispensación en el Centro de Salud Internacional de Madrid Salud (7 lotes).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018