Werken - 252886-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Goslar: Bouwtimmerwerk

2020/S 105-252886

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asklepios Harzkliniken Goslar
Postadres: Kösliner Straße 12
Plaats: Goslar
NUTS-code: DE916 Goslar
Postcode: 38642
Land: Duitsland
Contactpersoon: Asklepios Kliniken GmbH & Co.KG aA — KB Architektur und Bau/Herr Stüve
E-mail: stueve@ast-d.de
Telefoon: +49 5491-977573
Fax: +49 5491-977574

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asklepios.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privater Auftraggeber
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asklepios Harzkliniken Goslar _ Umbau BT 10 — Apotheke/ITS/Verwaltung/Bettenstation — Los 17 Zivile Einrichtung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Asklepios Harzkliniken Goslar beabsichtigen den Umbau von BT 10 — Apotheke/ITS/Verwaltung sowie Bettenstationen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 840.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tischlerfesteinbauten

Perceel nr.: 17.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE916 Goslar
Voornaamste plaats van uitvoering:

38642 Goslar

Köslinerstraße 12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tischlerfesteinbauten:

— Trensenanlagen/Schwesternstützpunkt;

— Küchen div. Ausführungen incl. Geräte;

— Modulsysteme;

— Arbeitszeilen ITS;

— Patientenzimmer (Bettenrückwand/Schränke).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lose Möbel

Perceel nr.: 17.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE916 Goslar
Voornaamste plaats van uitvoering:

38642 Goslar

Köslinerstraße 12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lose Möbel:

— Stühle/Arbeitshocker/Schreibtischstühle div. Ausführungen;

— Tische/Schreibtische div. Ausführungen;

— Schränke/Sideboard/Regale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dekoration

Perceel nr.: 17.3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515200 Draperieën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE916 Goslar
Voornaamste plaats van uitvoering:

38642 Goslar

Köslinerstraße 12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dekoration

— Lamellenvorhänge div Ausführungen;

— Vorhanganlagen div. Ausführ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 243-596189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17.1
Benaming:

Tischlerfesteinbauten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kuiter GmbH & Co.KG
Postadres: An der Schmiede 1
Plaats: Thuine
NUTS-code: DE949 Emsland
Postcode: 49832
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 780.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 17.2
Benaming:

Lose Möbel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kuiter GmbH & Co.KG
Postadres: An der Schmiede
Plaats: Thuine
NUTS-code: DE949 Emsland
Postcode: 49832
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 410.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 17.3
Benaming:

Dekoration

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kuiter GmbH
Postadres: An der Schmiede 1
Plaats: Thuine
NUTS-code: DE949 Emsland
Postcode: 49832
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 650.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bedingungen und Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen können gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks bzw. per Überweisung in Höhe von 45 EUR unter Angabe des Verwendungszwecks — Asklepios Harzklinilken Goslar — Umbau BT 10 — Los 17 Zivile Einrichtung.

Die Ausschreibungsunterlagen werden erst versendet, wenn der Nachweis über eine Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Geld wird nicht rückerstattet.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131-153308
Fax: +49 4131-15-2943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020