Werken - 252889-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Leipzig: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2020/S 105-252889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement
Postadres: Prager Straße 118-136
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 04092
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abt. Technisches Gebäudemanagement
E-mail: agm-vergabe@leipzig.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.leipzig.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quartiersschule Ihmelsstr. 14, OS A/N+MZK, Los 076A FMT-Anlagen

Referentienummer: L-65.3-2020-00136
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-120107

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Quartiersschule Ihmelsstr. 14, OS A/N+MZK, Los 076A FMT-Anlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wellner GmbH
Postadres: Angerstraße 3
Plaats: Gerichshain
NUTS-code: DED52 Leipzig
Postcode: 04827
Land: Duitsland
E-mail: vertrieb@wellnergmbh.de
Telefoon: +49 342927160
Fax: +49 3429271650
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020