TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252894-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Deinze: Röntgenapparatuur

2018/S 111-252894

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 094-212871)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sint-Vincentiusziekenhuis vzw
Schutterijstraat 34
Deinze
9800
België
Contactpersoon: Mevrouw Kim Devolder
Telefoon: +32 93877051
E-mail: kim.devolder@azstvdeinze.be
Fax: +32 93877039
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.azstvdeinze.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van een high end CT-scan

Referentienummer: 2017\004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 094-212871

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/08/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 16-8-2018, 14:00 uur.