Werken - 252915-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252915

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 5, Landesbetrieb Gewässer
Postadres: Bissierstr. 7
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postcode: 79114
Land: Duitsland
E-mail: Sebastian.Kober@rpf.bwl.de
Telefoon: +49 761 / 208-4498

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rp-freiburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Errichtung von 26 Brunnenanlagen zur Grundwasserregulierung

Referentienummer: 53.3-8961.21/020/77.28/26A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— Abteufen von Bohrungen DN2000 und DN1800 und Einbau der Verfilterung;

— Montage von bauseits beigestellten Brunnenstuben;

— Schlüsselfertiges Anschließen und Inbetriebnahme der Gesamtanlage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262220 Boren van waterputten
45221230 Schachten
42122130 Waterpompen
45262200 Funderingswerkzaamheden en boren van waterputten
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Voornaamste plaats van uitvoering:

79206 Stadtgebiet Breisach und Ortsteil Hochstetten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abteufen von Bohrungen DN2000 und DN1800 und Einbau der Verfilterung, Montage von bauseits beigestellten Brunnestuben, Schlüsselfertiges Anschließen und Inbetriebnahme der Gesamtanlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 201-487515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Errichtung von 26 Brunnenanlagen zur Grundwasserregulierung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Züblin Spezialtiefbau GmbH
Postadres: Albstadtweg 1
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postcode: 70567
Land: Duitsland
E-mail: spt@zueblin.de
Telefoon: +49 7117883166
Fax: +49 7117883273
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Plaats: Karlsruhe
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020