Diensten - 252918-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-East Kilbride: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2018/S 111-252918

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department for International Development
UKM95
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride
G75 8EA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Anne Simpson
Telefoon: +44 1355843958
E-mail: commercialframeworksteam@dfid.gov.uk
NUTS-code: UKM95

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International Development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DFID International Multi-Disciplinary Programme (IMDP) Framework Agreement

Referentienummer: PO8313
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a Prior Information Notice (PIN) to advertise an Early Market Engagement Event (EME). In 2018, DFID intends to publish a new competition opportunity seeking to appoint Suppliers to the DFID International Multi-Disciplinary Programme (IMDP) Framework Agreement with an estimated contract value of between 1 000 000 000 GBP and 3 000 000 000 GBP. It is anticipated this Framework will be for a 24 month contract term with the option to extend for up to 24 months.

Successful organisations will provide advice and expertise to DFID and partner governments which may include but not be limited to the thematic areas of Climate, Conflict, Education, Environment, Governance, Security and Justice, Human Development, Social Development, Health, Humanitarian, Infrastructure, Livelihoods, Research and Procurement and Logistics. Information on the Early Market Engagement can be found in section VI: Complimentary Information (V1.3) Additional information of this Notice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Climate and Environment (High value Lot over 2 000 000 GBP - 10 000 000 GBP)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262640
71313000
71313400
71313420
71313430
71313440
71313450
80540000
90000000
90720000
90721000
90722000
90722200
90700000
90710000
90711000
90711200
90711300
90711400
90711500
90712000
90712100
90712500
90713000
90714000
90714100
90714200
90714300
90714400
90714500
90714600
98342000
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Climate and Environment- Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conflict (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conflict - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Education (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
85311300
80310000
98133110
85312120
37524100
39162000
45214000
45214500
48190000
72212190
75121000
80490000
80000000
80100000
80110000
80200000
80210000
80211000
80212000
80300000
80320000
80330000
80340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Education - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Governance, Security and Justice (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75231000
75230000
35000000
35120000
35121000
48730000
48731000
48732000
72212730
72212731
72212732
75240000
75241000
73400000
73421000
73431000
75000000
79000000
79710000
79700000
79212110
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Governance, Security and Justice Services - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Human Development and Health (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85323000
85100000
85000000
85147000
80561000
80560000
85144000
85140000
75122000
66512200
71317210
71317200
45215100
45215000
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Human Development and Health Services - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Humanitarian (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Humanitarian - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Infrastructure (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Infrastructure - Services Only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Livelihoods (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livelihoods - Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Social Development (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Social Development-Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement and Logistics (High value Lot over £2m-£10m)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement and Logistics- Supply and Deliver.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Climate and Environment (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
45262640
71313000
71313400
71313430
71313440
80540000
90000000
90721000
90722000
90700000
90710000
90711300
90714000
90711500
90712000
90712100
90713000
90714100
90714200
90714300
90714400
90714600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Climate and Environment- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conflict (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conflict- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Education (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
75211000
80310000
98133110
85312120
37524100
45214000
48190000
72212190
75121000
80490000
80000000
80110000
80210000
80211000
80212000
80300000
80320000
80330000
80340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Education. Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Governance, Security and Justice (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
75231000
75230000
35000000
35120000
35121000
48730000
48731000
48732000
72212730
72212731
72212732
75240000
75241000
73400000
73421000
73431000
75000000
79000000
79710000
79700000
79212110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Governance, Security and Justice- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Human Development and Health (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000
75211200
85000000
85147000
80561000
80560000
85144000
85140000
75122000
66512200
71317210
71317200
45215100
45214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Human Development and Health- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Humanitarian (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Humanitarian- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Infrastructure (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311300
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Infrastructure- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Livelihoods (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livelihoods. Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Social Devlopment (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Social Development- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement and Logistics (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement and Logistics- Supply and deliver.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Research (High value Lot £2m-£10m)

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Research- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Research (Low value Lot up to £2m)

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
75211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Research- Services only.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This is a Prior Information Notice only. The value of this Framework across the full life of the Framework (4 years) is between 1 000 000 000 GBP and 3 000 000 000 GBP.

Scope of Work.

1) DFID will establish an International Multi-Disciplinary Programme Framework Agreement (IMDP) with a range of suppliers to provide effective and cost-efficient programme delivery. The countries served by this Framework Agreement will be subject to change within the lifetime of the Agreement;

2) Successful organisations will work within an overarching Framework Agreement with an agreed commercial structure However, as work is required, Terms of Reference will be sent to all organisations in the Framework qualified within each Thematic Lot. This will be on the basis of Direct Award or a Mini Competition. If Direct Award Terms of Reference would only be sent to the selected supplier:

3) We wish to identify the right organisations able to deploy the right people to the right places at the right time. Across the spectrum, organisations will also need to be able to demonstrate strong professional / technical skills, programme management, reporting and performance management capability, and the ability to achieve value for money.

The framework will be structured across a range of Lots. In order to be included in the Framework successful organisations will need to qualify in at least one Thematic Lot. There are 2 lots per thematic area, Low value and High value. Suppliers may only bid for one lot per thematic area. The term will be for 24 months initially with the option to extend for up to 24 months.

Early Market Engagement Event:

An Early Market Engagement Event will be arranged to inform the route to market which may or may not be Open Procedure and to establish the format of the Lots.

This Early Market Engagement is in two parts:

Part 1: Early Market Engagement questions. Instructions for access to these questions and registration for part 2 presentation can be accessed via stages 1 and 2 below.

Part 2: Virtual event comprising a recorded presentation including feedback and clarification on questions posed from the market in part 1.

Date of Event: The Date the recorded presentation will be released will be notified via the DFID Supplier Portal. The recorded presentation will address any questions submitted via the Survey link below.

Deadline to Register: Friday 29.6.2018 at 17:00 (UK time).

Communication.

1) All communications relating to this opportunity shall be via the DFID Supplier Portal. Interested suppliers must register on the DFID Supplier Portal and check there for any updates on this programme. You can register using the following link: https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/

Information for Suppliers about DFID Procurement can be found at:

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about/procurement

Suppliers can register on the DFID Supplier Portal by following this link:

https://supplierportal.dfid.gov.uk

And, once your organisation is registered on the DFID Supplier Portal, you will be able to access details of the EME by searching for:

International Multi-Disciplinary Programme (IMDP) Framework Agreement.

And reviewing the attachments.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018