Werken - 252926-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rudolstadt: Bouwwerkzaamheden aan kasteel

2020/S 105-252926

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
Postadres: Schloss Heidecksburg, Schlossbezirk 1
Plaats: Rudolstadt
NUTS-code: DEG0I Saalfeld-Rudolstadt
Postcode: 07407
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@thueringerschloesser.de
Telefoon: +49 3672-4470
Fax: +49 3672-447149

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.thueringerschloesser.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gotha, Schloss Friedenstein, Teilprojekt II, Gesamtschloss ohne Teilbereiche Westflügel: Los 3 Metallbau Notsicherung Pfeiler KG

Referentienummer: 20-6141.15.06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212354 Bouwwerkzaamheden aan kasteel
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Notsicherung der 3 Sandsteinpfeiler im Kellergeschoss des Ostturmes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0C Gotha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gotha, Schloss Friedenstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Gewerkspezifische Baustelleneinrichtung und Materialltransport;

— Schablonenaufmaß und Werkplanung;

— Lieferung und Einbau der Stahlträger, U160;

— Lieferung und Einbau der Eckausbildungen der Umschnürrung;

— Befestigung der Konstruktion mit Gewindestangen;

— Auskeilen der Zwischenräume mit Futterblechen;

— Mörtelvertopfung zw. Pfeiler und Umschnürung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 063-150033
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20-6141.15.06
Benaming:

Gotha, Schloss Friedenstein, Teilprojekt II, Gesamtschloss ohne Teilbereiche Westflügel: Los 3 Metallbau Notsicherung Pfeiler KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bennert GmbH, Betrieb für Bauwerksicherung
Plaats: Klettbach
NUTS-code: DEG0 Thüringen
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Thüringen
Postadres: Jorge-Semprun-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
E-mail: nachpruefungsstelle@tlvwa.thueringen.de
Telefoon: +49 361-573321254
Fax: +49 361-573321059
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020