TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 252929-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Salford: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 111-252929

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
HM Revenue and Customs
Ralli Quays, 3 Stanley Street
Salford
M60 9LA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mark Lehmann
Telefoon: +44 3000526549
E-mail: mark.lehmann@hmrc.gsi.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collector of direct and indirect taxes

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tax Apprenticeship End Point Assessment

Referentienummer: SR78419597
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HMRC is acting as a training provider for apprentices to deliver education and training for the Level 4 Professional Accounting/Taxation Technician Apprenticeship and is on the Education and Skills Funding Agency register of apprenticeship training providers (RoATP) under UKPRN Nº 10012772.

HMRC’s Tax Academy, as training provider, require the services of an End Point Assessor who will support them in the assessment of the Level 4 Professional Accounting / Taxation Technician Apprenticeship.

Prior to assessments HMRC will require to develop and adapt the EPAO’s existing summative case study, so that it reflects the work undertaken by tax professionals within HMRC. This bespoke EPA will still map to the apprenticeship standards and test the requisite level of knowledge, skills and behaviour, but will be written from a tax compliance perspective rather than accounting professional.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

United Kingdom.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HMRC is raising market awareness of the opportunity and procurement approach for an Open Procedure for an End Point Assessor. At the time of the Contract Notice Issuance, potential bidders will have to meet the criteria mentioned in the Education Skills Funding Agency’s (ESFA) Conditions for organisations on the register of end-point assessment organisations. This document can be found at:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697214/EPAO_Conditions_of_Acceptance_Version_2.2.pdf

It is a mandatory requirement that the End Point Assessor is registered on the ESFA Register of end-point assessment organisations and that they are ready to deliver an end-point assessment.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterion 1 / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Criterion 1 / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend a further 2 12 month periods.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The expected apprentice numbers requiring an End Point Assessment is approximately 200 during the term of the contract, however this number is not guaranteed. The first phase of the End Point Assessment is to be conducted from March 2019.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/07/2018

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

It is a mandatory requirement that the End Point Assessor is registered on the Education Skills Funding Agency's (ESFA) Register of end-point assessment organisations and that they are ready to deliver an end-point assessment.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
30/09/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=326460893

GO Reference: GO-2018611-PRO-12595166.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
HM Revenue and Customs
5th Floor West Ralli Quays, 3 Stanley Street
Salford
M60 9LA
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018