Werken - 252949-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Konstanz: Schoolgebouwen

2020/S 105-252949

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt
Postadres: Untere Laube 24
Plaats: Konstanz
NUTS-code: DE138 Konstanz
Postcode: 78462
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: Andreas.Trieber@Konstanz.de
Telefoon: +49 75319002879
Fax: +49 75319002514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.konstanz.de

Adres van het kopersprofiel: www.konstanz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung Gemeinschaftsschule

Referentienummer: KN-2020-014 Trockenbau
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200 Schoolgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trockenbau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 292 594.31 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
45323000 Geluidsisolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE138 Konstanz
Voornaamste plaats van uitvoering:

78467 Konstanz, Pestalozzistraße

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Trockenbauwände GK: ca. 1 400 m2;

— Abgehängte Decken GK: ca. 140 m2;

— Abgehängte Decken Holzwolleplatten: ca. 2 070 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-125165
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Erweiterung Gemeinschaftsschule

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Apleona R&M Ausbau Stuttgart GmbH
Postadres: Steinbeisstraße 9
Plaats: Schönaich
NUTS-code: DE112 Böblingen
Postcode: 71101
Land: Duitsland
E-mail: stuttgart.rumausbau@apleona.com
Telefoon: +49 7031491960
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 292 594.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020