Werken - 252972-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Lauf: Constructiestaalbouw

2020/S 105-252972

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lauf Bauamt FB5
Postadres: Urlasstraße 22
Plaats: Lauf
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Postcode: 91207
Land: Duitsland
E-mail: gsbertleinschule@stadt.lauf.de
Telefoon: +49 9123/184155
Fax: +49 9123/184183

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

017 Stahlbauarbeiten

Referentienummer: 2018-5.2-V269
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223210 Constructiestaalbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— 3 Treppenanlagen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, geradläufig mit Zwischenpodest, incl. Geländerkonstruktion, ca. 12,5 t.

— Errichten einer Dachkonstruktion aus grundierten Stahlprofilen, ca. 14 to, mit Trapezblechauflage, ca. 485 m2.

— Nachträgliche Vergrößerung von Galerieebenen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, ca. 2,0 to, mit Trapezblechauflage.

— Umbau und von ca. 18 St. bestehenden außenliegenden Balkonpodesten und Treppenanlagen aus verzinkter Stahlprofilen und Gitterrostbelag.

— Herstellen von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf im Gebäudeinneren, in der Aula, ca. 140 m.

— Erneuern von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf, im Gebäudeinneren, in den Treppenhäusern, ca. 70 m.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 333 928.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223210 Constructiestaalbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 3 Treppenanlagen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, geradläufig mit Zwischenpodest, incl. Geländerkonstruktion, ca. 12,5 t.

— Errichten einer Dachkonstruktion aus grundierten Stahlprofilen, ca. 14 to, mit Trapezblechauflage, ca. 485 m2.

— Nachträgliche Vergrößerung von Galerieebenen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, ca. 2,0 to, mit Trapezblechauflage.

— Umbau und von ca. 18 St. bestehenden außenliegenden Balkonpodesten und Treppenanlagen aus verzinkter Stahlprofilen und Gitterrostbelag.

— Herstellen von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf im Gebäudeinneren, in der Aula, ca. 140 m.

— Erneuern von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf, im Gebäudeinneren, in den Treppenhäusern, ca. 70 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567133
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FSE Fläminger Stahl- & Energieelemtebau GmbH
Plaats: Lu. Wittenberg
NUTS-code: DEE0E Wittenberg
Postcode: 06889
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 928.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Postfach 606
Plaats: Ansbach
Postcode: 91511
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 981-53-1277
Fax: +49 981-53-1837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020