Werken - 252984-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Hitrino: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Hitrino
Nationaal identificatienummer: 000931422
Postadres: ul. „Vazrazhdane“ No. 45
Plaats: s. Hitrino
NUTS-code: BG333 Шумен
Postcode: 9780
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ahmed Ahmed — zamestnik-kmet na obshtina Hitrino
E-mail: kmet@hitrino.org
Telefoon: +359 53412250
Fax: +359 53412120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hitrino.org/

Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/hitrino-809/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ремонтни работи на сгради — общ. собственост за 2020 г.: 1. подобряване на прилежащите части на кметство с. Д. Войников; 2. ремонт на кметство и здр. служба с. Тервел; 3. ремонт на здр. служба с. Звегор и др.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с предмет „Рамково споразумение за извършване на СМР на територията на община Хитрино“. Възложителят предвижда възлагането на строителни дейности в рамките на 4 години, считано от сключването на рамковото споразумение. В рамките на рамковото споразумение ще бъдат възлагани дейности по изграждане и ремонт на сгради, собственост на Община Хитрино, така и извършване на дейности по събаряне.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 140 287.48 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Шумен
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Хитрино, община Хитрино, обл. Шумен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ремонтни работи на сгради — общинска собственост, за 2020 г.:

1. Подобряване на прилежащите части на кметство с. Добри Войников.

2. Ремонт на кметство и здравна служба с. Тервел.

3. Ремонт на здравна служба с. Звегор.

4. Ремонт на сградата на НЧ „Иглика-1971“, с. Иглика.

5. Ремонт на МФЗ с. Байково.

6. Ремонт на МФЗ с. Тимарево.

7. Ремонт на ограда на парк в с. Каменяк.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнението на конкретен договор / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 027-043076
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: OП-1
Benaming:

Ремонтни работи на сгради — общинска собственост, за 2020 г.: 1. подобряване на прилежащите части на кметство с. Добри Войников; 2. ремонт на кметство и здравна служба с. Тервел; и др.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Сими“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 127635434
Postadres: ул. „Христо Ботев“ № 22
Plaats: Веики Преслав
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9850
Land: Bulgarije
E-mail: zhelez@mail.bg
Telefoon: +359 0878468058
Fax: +359 0878468058
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 287.48 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020