Werken - 252997-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Aalborg: Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie

2020/S 105-252997

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-205826)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Nordjylland
Postadres: Niels Bohrsvej 10
Plaats: Aalborg Ø
NUTS-code: DK050 Nordjylland
Postcode: 9220
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rn.nau.dk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nyt Aalborg Universitetshospital. E972 Affaldssystem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222100 Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører E972 Affaldssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet omfatter design, specifikation, fabrikation, levering, installation og idriftsættelse af affaldsskakt- og sorteringssystem på Nyt Aalborg Universitetshospital for effektiv og fleksibel affaldssortering fra indleveringssted på etager til udsortering i transportvogne i bundne af affaldsskakterne.

Opgaven udbydes i fagentreprise.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-205826

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: