Werken - 253000-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Redzikowo: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253000

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 068-160831)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.
Postadres: Redzikowo 16B
Plaats: Redzikowo
NUTS-code: PL636 Słupski
Postcode: 76-200
Land: Polen
Contactpersoon: Roman Wójcik
E-mail: prezes@parkwodnyredzikowo.pl
Telefoon: +48 598412555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osir.gminaslupsk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie

Referentienummer: ZP.271.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 068-160831

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczegółowo określone w SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..

5. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawarte zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczegółowo określone w SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..

5. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawarte zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność mikroturbiny gazowej w skali roku / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej w skali roku / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność elektryczna mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej w skali roku / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: II.2.14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie zawrze umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: