Werken - 253010-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Debrecen: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253010

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 248-611589)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70582176
Postadres: Piac utca 20.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Paróczai Bernadett
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Telefoon: +36 52511550
Fax: +36 52511552

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debrecen.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.debrecen.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai

Referentienummer: EKR001636192019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-611589

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Az felhívás módosításával egyidőben módosításra került a Közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alábbi részei:

Kulturális inkubátor:

1. VII. Színháztechnológia fejezet

2. Árazatlan költségvetés:

— I _Építészet munkalap 03. Padlószerkezetek fejezet 03.01 Ipari padló tétel szövegét kiegészítettük

— I_Építészet munkalap 06. Nyílászárók fejezetet 06.33 és 06.34 tételekkel egészítettük ki

— I_Építészet munkalap 08. Akusztikai szigetelések fejezet 08.04 tétel szövegét módosítottuk

— III_Belsőépítészet munkalap Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés rész 4. tétele törlésre került

— VII_Színháztechnológiai munkalap 1.3 tétel szövegét módosítottuk

3. Javított tervlapok:

Kulturális Inkubátor FSZ-KT-E-104 - Belső nyílászárók konszignációja

Kulturális Inkubátor FSZ-KT-E-126 - Gépészeti befúvódoboz háttérszerkezetének terve

4. Új tervlap:

Kulturális Inkubátor FSZ-KT-E-104.1 - Belső nyílászáró konszignáció - Excel

5. Tervlaplista (módosított)

Képzési központ:

1. VII. Színháztechnológia fejezet

2. Árazatlan költségvetés:

— I_Építészet munkalap 12 Felülvizsgálat fejezet 12.01 Mozgólépcsők felülvizsgálata tétel szövegét kiegészítettük

— I_Építészet munkalap 08. Akusztikai szigetelések fejezet 08.5 Akusztikai függöny tétel szövegét kiegészítettük