Werken - 253013-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Euskirchen: Metaalbewerking

2020/S 105-253013

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 103-247371)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Euskirchen
Postadres: Jülicher Ring 32
Plaats: Euskirchen
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Postcode: 53879
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: zvs@kreis-euskirchen.de
Telefoon: +49 2251/15-1337
Fax: +49 2251 / 15-405
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kreis-euskirchen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung Kreishaus Euskirche, hier: Metallbauarbeiten I Fassade

Referentienummer: ZVS/VOB-EU/20-24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aufgabe ist die Erstellung eines Erweiterungsbaus des Kreishauses Euskirchen mit der Integration einer Leitstelle. Das vorliegende Verfahren umfasst die Metallbauarbeiten an der Fassade des Erweiterungsbaus.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247371

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 26/02/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: