Werken - 253015-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Rombas: Bouwen van gebouwen

2020/S 105-253015

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 071-168031)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Syndicat mixte des Portes de l'Orne
Plaats: Rombas
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: accueil@portes-de-lorne.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://portesdelorne.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réhabilitation de l'ancien bâtiment Énergie

Referentienummer: 20001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réhabilitation de l'ancien bâtiment Énergie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 071-168031

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: