Werken - 253016-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Bouwen van gebouwen

2020/S 105-253016

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 050-117707)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_16607
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: directie vervoerinfrastructuur
E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 22774688

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365078

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4.4.27.6 Renovatie van sociale woningen gelegen te Elsene, Pleisterstraat 2-14 - opdracht van werken - openbare procedure

Referentienummer: Beliris-4.4.27.6.-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project heeft betrekking op de zware renovatie van 52 woningen en hun omgeving gelegen in de Pleisterstraat 2-14, te 1050 Elsene.

Voor meer inlichtingen gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van deze bekendmaking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-117707

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De inschrijvers dienen rekening te houden met terechtwijzend bericht nr. vier (zie document 'ERRATUM 4 - Terechtwijzend bericht nr. 4 - Avis rectificatif no 4.pdf') en de bijlagen ervan bij de opmaak van hun offerte. Deze zijn gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van deze bekendmaking.